Paragraaf

2 Bezuinigingen

In de Perspectiefnota 2017-2020 is een overzicht gepresenteerd met de eerder afgesproken bezuinigingen.
Op de gebieden van beheer openbare ruimte en sport is besloten tot nadere invulling van deze afspraken. Daarnaast heeft de raad bij de PPN ingestemd met de invulling van een nog openstaande restantopgave door een pakket van structureel € 760.000 op het gebied van leerlingenvervoer,  de veiligheidsregio en parkeren.  
Op het gebied van cultuur heeft de raad met de cultuurnota ingestemd met de nadere invulling.
Voor de ontwikkelingen in het Sociaal Domein wordt verwezen naar de desbetreffende beleidsparagraaf.

In begroting 2017 zijn vrijwel alle bedragen verwerkt. Er is een afwijking.
Het beleidsterrein sport heeft een bezuinigingstaakstelling voor een bedrag van € 800.000 in de periode 2016 tot en met 2018. Van dit bedrag is in 2016 reeds € 300.000 gerealiseerd door diverse maatregelen (o.a. tariefsverhoging). De zoektocht naar verdere bezuinigingsmogelijkheden vraagt om meer tijd en richt zich vooral op het uitwerken van een aantal fundamentele beleidskeuzes op het gebied van onderhoud en privatisering, te meer daar voor 2017 een nieuwe tariefsverhoging niet wenselijk wordt geacht. Daarbij kan worden geconstateerd dat er voor het jaar 2017 tot op heden al een bedrag van € 83.000 als structurele bezuiniging wordt gerealiseerd. Gezien de opgave in de PPN die spreekt over een taakstelling van € 200.000 voor 2017 ontstaat door deze fasering een eenmalig verschil van € 117.000. De komende periode zal er nog intensief worden gewerkt om de mogelijkheden te onderzoeken of er nog extra maatregelen voor 2017 genomen kunnen worden om dit knelpunt bij te stellen. Bij de begrotingsbehandeling zullen wij de gemeenteraad hierover nader informeren.

Met inbegrip van het voorstel om in te stemmen met bovenstaande afwijking ontstaat het volgende beeld:

Bezuinigingsvoorstellen

(bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

Bezuinigingen

   Beheer openbare ruimte

300

600

1.000

1.000

1.000

   Sport

300

500

800

800

800

         voorstel sport 2017

-117

   Inkoop Leerlingenvervoer

325

325

325

325

325

   Parkeren

830

830

830

830

830

  Veiligheidsregio

295

295

295

295

295

   Dienstverlening & communicatie

50

50

50

50

50

   Cultuur: anders & slimmer organiseren

90

180

570

570

570

   Cultuur: zichtbaarheid kunst & cultuur

60

60

250

250

250

Totaal

2.250

2.723

4.120

4.120

4.120

Opgave

0

1.500

4.000

4.000

4.000

Restantopgave PPN 2017-2020

-2.250

-1.223

-120

-120

-120

Sociaal

   Stand perspectiefnota 2016-2019

2.400

6.000

7.000

7.000

7.000

   Inzicht PPN 2017-2020

1.400

2.200

2.200

2.300

Totaal Sociaal domein 

2.400

7.400

9.200

9.200

9.300

   Sociaal domein inkoop collectief vervoer

500

500

500

500

500

   Versnelling sociaal domein jeugd

600

Restantopgave Sociaal Domein

1.300

6.900

8.700

8.700

8.800

   Invulling PPN 2017-2020

3.600

6.200

7.400

8.800

Tekort (via buffer zie par fin)

1.300

3.300

2.500

1.300

0