Programma 2. Inwonersondersteuning

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

88.780

91.919

92.018

92.142

92.266

Baten

6.897

10.404

10.404

10.404

10.404

Saldo van baten en lasten

0

-81.883

-81.515

-81.614

-81.738

-81.862

Toevoeging aan reserve

Onttrekking aan reserve

Geraamd resultaat

0

-81.883

-81.515

-81.614

-81.738

-81.862

Mutaties meerjarenraming:

stadsuitbreidingslasten

-99

-223

-347

Incidentele bestedingen PPN/begroting:

budget participatie voor uitstroombevordering bijstand

-750

innovatie / transformatiebudget jeugd

-1500

innovatie /transforamtiebudget Wmo

-1000

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

-500

wonen en zorg

-70

Toelichting verschil 2017 t.o.v. 2016:

De baten en lasten zijn onder andere gewijzigd vanwege het ramen van Wezo exploitatie in de begroting.