Programma 4. Inkomen

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

58.198

62.960

62.598

62.633

62.668

Baten

46.151

47.941

47.941

47.941

47.941

Saldo van baten en lasten

0

-12.047

-15.019

-14.657

-14.692

-14.727

Toevoeging aan reserve

Onttrekking aan reserve

Geraamd resultaat

0

-12.047

-15.019

-14.657

-14.692

-14.727

Mutaties meerjarenraming:

stadsuitbreidingslasten

-28

-63

-98

verlaging uitvoeringskosten bijstand i.v.m. vervallen incidentele dekking

390

390

390

Toelichting verschil 2017 t.o.v. 2016:
De toename van de lasten en deels van de baten is het gevolg van de toename van het aantal bijstandscliënten. Bij de PPN 2017-2020 zijn daartoe extra middelen beschikbaar gesteld ad €3,2 mln. De uitvoeringskosten van de bijstand zijn structureel met € 256.000verhoogd en in de jaren 2016 t/m 2018 aanvullend jaarlijks met € 390.000. Bij de perspectiefnota 2018-2021 wordt bezien of het budget na 2018 gecontinueerd moeten worden.