Programma

3. Opvang en bescherming

Vanuit het begrotingsprogramma Opvang en Bescherming wordt bijgedragen aan de bredere ambitie waarbij wij inzetten op het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners. Vanuit dit begrotingsprogramma is de inzet primair gericht op die inwoners die door omstandigheden en/of keuzes niet meer daartoe op eigen kracht in staat zijn en bovendien daarmee de veiligheid en stabiliteit van de betreffende inwoners, de naaste sociale omgeving en/of de samenleving als geheel in het geding is.

Als inwoners niet voldoende voor zichzelf zorgen of kunnen zorgen, dakloos worden of er ontstaat hierdoor onveiligheid biedt de gemeente opvang en bescherming aan die inwoners die tijdelijk of langdurig in meer of mindere mate kwetsbaar zijn. Het gaat daarbij om voorzieningen als jeugdbescherming (gedwongen kader) en bestrijding van kindermishandeling (vanuit de Jeugdwet), maatschappelijke opvang, beschermd wonen (voor mensen met psychische- of psycho-sociale problematiek) en vrouwenopvang en de aanpak huiselijk geweld (vanuit de Wmo 2015) alsmede de nazorg voor ex-gedetineerden. Deze voorzieningen zijn veelal regionaal beschikbaar. Op veel (voornamelijk Wmo-)onderdelen heeft de gemeente Zwolle ook een centrumgemeentelijke rol.

De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) vormen de belangrijkste wettelijke kaders voor dit begrotingsprogramma. Het beleidsplan Jeugdhulp 2015-2016 en het beleidsplan Wmo 2015-2018 zijn in het najaar 2014 vastgesteld door de raad. Overkoepelend aan deze beleidsplannen heeft de raad eind 2012 de visie sociaal domein vastgesteld en in het voorjaar 2016 de transformatieagenda sociaal domein. De ambitie en doelstellingen van dit begrotingsprogramma hangen op onderdelen sterk samen met het thema 'passend wonen met zorg', zoals opgenomen in de transformatie-agenda sociaal domein. De uitgangspunten zoals geformuleerd in deze kaderstellende besluiten geven richting aan de wijze waarop deze vraagstukken benaderd worden.

Ambities binnen huidige programma

Ambitie 3.1Inwoners (waaronder kinderen, jongeren en ouderen) zijn veilig in de thuissituatie, ook inwoners waarbij die veiligheid niet vanzelfsprekend is Ambitie 3.2Inwoners met problemen hebben geen (verdere) maatschappelijke uitval Ambitie 3.3Inwoners kunnen een beroep doen op maatschappelijke opvang en beschermd wonen, zo lang als nodig, en zo kort als mogelijk

Financiën

Financieel overzicht programma - ambities

Baten en lasten 2017 (x 1.000€)

Lasten

Baten

reserves

storting in

onttrek. uit

Ambitie 3.1: Veilige thuissituatie

3.835

Ambitie 3.2: Geen (verdere) maatschappelijke uitval

2.712

Ambitie 3.3: Opvang en beschermd wonen

72.981

Programma Opvang en bescherming

79.528

0

0

0

Saldo algemene dekkingsmiddelen

-79.528

Opmerking:

  • De budgetten voor doel 3.1.1/3.1.2 Jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn nog onderdeel van ambitie 2.3 passende jeugdhulp
  • Voor doel 3.1.3 Veilig Thuis IJsselland wordt het regionaal budget voor 2017 nog beschikbaar gesteld. Het Zwolse deel komt ten laste van het budget bij doel 3.1.4 huiselijk geweld en het budget en vanuit de jeugdzorgbudgetten uit ambitie 2.3
  • Voor doel 3.2.3 de aanpak van personen met verward gedrag, komt vanaf 2017 structureel 30 miljoen euro ter beschikking vanuit het rijk om gemeenten beter in staat te stellen hun rol bij de opvang, zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag verder uit te bouwen en samen met de ketenpartners een goede, sluitende aanpak te realiseren.. De gemeente zal via een subsidie-aanvraag hierop een beroep doen.