Programma 1. Samenleving

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

43.810

41.113

40.606

40.622

40.576

Baten

5.791

5.889

5.899

5.899

5.899

Saldo van baten en lasten

0

-38.019

-35.224

-34.707

-34.723

-34.677

Toevoeging aan reserve

231

342

342

342

342

Onttrekking aan reserve

566

581

581

581

581

Geraamd resultaat

0

-37.684

-34.985

-34.468

-34.484

-34.438

Mutaties meerjarenraming:

ontwikkeling kapitaallasten

-43

43

259

stadsuitbreidingslasten

604

566

526

stelpost kapitaallasten onderwijs

-279

-371

-463

huur onderwijsgebouwen

50

50

Bezuinigingen PPN 2017-2020:

Verhoging sporttarieven laatste fase

10

10

10

Resterende bezuinigingsopgave sport

300

300

300

Structurele bestedingen PPN 2017 - 2020:

onderhoud gymzalen

-42

-42

-26

-26

vervanging kunstgrasvelden

-33

-71

-109

Incidentele bestedingen PPN/begroting:

consulent aangepast sporten

-61

SWT (inclusief ICT accounts)

-590

dekking uit budget sociaal domein

590

Toelichting verschil 2017 t.o.v. 2016:
Voor de doorontwikkeling van de lopende projecten herinrichting wijkteams, toewijzingen jeugd en inzet voor nog te optimaliseren primaire werkprocessen en ICT accounts is € 590.000 budget opzij gezet vanuit de middelen van het sociaal domein. Bij de PPN 2017-2020 zijn structurele middelen (€ 60.000) beschikbaar gesteld voor de participatieraad en € 185.000 voor hogere lasten bewegingsonderwijs, die deel gedekt zijn door een lager huurbudget voor scholen. Tevens zijn tot en met 2018 middelen (€ 50.000 per jaar) beschikbaar gesteld om de verduurzaming in de onderwijs gebouwen te verbeteren. Voor de vervanging van kunstgrasvelden zijn ingaande 2017 structurele middelen toegekend.
Vanaf 2017 is vanwege aanbestedingsvoordelen het budget voor leerlingenvervoer met € 275.000 verlaagd.