Programma 5. Ondernemende en levendige stad

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

18.602

18.752

18.278

18.278

18.278

Baten

544

528

528

528

528

Saldo van baten en lasten

0

-18.058

-18.224

-17.750

-17.750

-17.750

Toevoeging aan reserve

Onttrekking aan reserve

32

14

14

14

14

Geraamd resultaat

0

-18.026

-18.210

-17.736

-17.736

-17.736

Mutaties meerjarenraming:

exploitatie subsidie stadskamer (doorloop vanuit 2017)

-106

-106

-106

Bezuinigingen PPN 2017-2020:

Resterende opgave Cultuur

580

580

580

Incidentele bestedingen PPN/begroting:

accountmanager MKB

-60

-60

budget voortvarendheid economie

-90

dekking: reserve nog uit te voeren werken

90

Binnenstad

-400

topwerklocaties

-60

Toelichting verschil 2017 tov 2016:

Bij cultuur is de jaarschijf 2017 van de bezuinigingsopgave ad € 90.000 doorgevoerd en is de exploitatiesubsidie van de bibliotheek aangepast aan de nieuwe huisvesting.