Paragraaf

3 Verbonden partijen

In de paragraaf verbonden partijen besteden wij aandacht aan rechtspersonen (verbonden partijen), waarmee de gemeente Zwolle een bestuurlijke én financiële band heeft. Verbonden partijen betreffen (participaties in) deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.
Van bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente zeggenschap heeft door een zetel in het bestuur of door stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt raakt ingeval van faillissement van de verbonden partij of dat de gemeente voor een bepaald bedrag aansprakelijk wordt gesteld als de verbonden partij zijn/haar verplichtingen niet nakomt.

De afgelopen jaren zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in deze paragraaf en in de sturing op verbonden partijen. Dit onder meer naar aanleiding van het rekenkamerrapport over verbonden partijen uit 2013 en meer recentelijk wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In dat kader is onderzocht hoe de grip op de verbonden partijen verbeterd kan worden. Hierin werken we samen met verschillende regiogemeenten. Uw raad is hierover geïnformeerd in uw vergadering van 5 september 2016 door middel van de informatienota 'Handreiking Verbonden Partijen Gemeente Zwolle'. In het najaar 2016 worden de nog openstaande onderdelen van de Handreiking in de gemeentelijke organisatie geïmplementeerd.

De Handreiking geeft uitvoering aan de aanbeveling van het Rekenkamerrapport. In de Handreiking wordt een praktische invulling gegeven aan het theoretische kader van de Kadernota Verbonden Partijen. Het biedt inzicht in de mogelijkheden van samenwerking in een verbonden partij en hoe de governance ingericht wordt. De rol van zowel raad als college is verwoord, evenals de wettelijk vereisten van informatieverstrekking. Ook wordt specifiek aandacht besteed aan de financiële en bestuurlijke risico's per verbonden partij.

De cijfers die gepresenteerd worden bij het financieel belang en bij het verwacht eigen vermogen, vreemd vermogen en financieel resultaat zijn, voor zover beschikbaar, afkomstig uit de begroting 2017 van de verbonden partij. Waar mogelijk en noodzakelijk is een verbinding gelegd met de Verplichte Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risico's en de diverse programma's.

Selecteer een onderdeel