Programma

8. Bestuur en inwonerszaken

In het programma Bestuur en Inwonerszaken gaat het om de wijze waarop de stad wordt bestuurd en hoe de relatie met de inwoners wordt vormgegeven.

Het onderdeel Bestuur gaat over de manier waarop sturing geven wordt aan beleid. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de bestuursorganen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Ook vormt de burgemeester een apart bestuursorgaan dat vooral belast is met taken op het gebied van openbare orde en veiligheid opgenomen in programma Veiligheid. In het programma Bestuur gaat het m.n. om bestuursstijl; inhoudelijke focus komt tot uitdrukking in de overige programma's, ondersteuning van het bestuur in programma 9 Dienstverlening en bedrijfsvoering.

Het onderdeel inwonerszaken gaat vooral over de diensten die een inwoner direct als individuele klant van de gemeente afneemt. De overige vormen van dienstverlening zijn veelal integraal onderdeel van de opgaven en daarom opgenomen in de inhoudelijke programma’s. De verbeteringen in dienstverlening qua versnelling, passende regels, klantgerichtheid, digitalisering etc. zijn onderdeel van de ondersteuning van het bestuur en zijn daarom opgenomen in programma 9 dienstverlening en bedrijfsvoering.

Ambities binnen huidige programma

Ambitie 8.1Zwolle heeft een transparant en slagvaardig bestuur in samenspel met de veranderende samenleving Ambitie 8.2Zwolle biedt een excellente ontvangst aan inwoners

Financiën

Financieel overzicht programma - ambities

Baten en lasten 2017 (x 1.000€)

Lasten

Baten

reserves

storting in

onttrek. uit

Ambitie 8.1: Transparant en slagvaardig bestuur

4.415

98

Ambitie 8.2: Excellente ontvangst

4.442

3.463

148

219

Programma Bestuur en inwonerszaken

8.857

3.463

148

317

Saldo algemene dekkingsmiddelen

-5.225