Algemeen

In de financiële begroting geven wij inzicht in de begroting en meerjarenraming per programma en in totaliteit. Daarnaast zijn enkele wettelijk verplichte overzichten opgenomen en geven wij inzicht in de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen en voorgestelde vervangingsinvesteringen.

Voor de begroting en meerjarenraming hanteren wij onderstaande financiële parameters/uitgangspunten. De gegevens worden halfjaarlijks geactualiseerd, het eerst volgende moment is bij de perspectiefnota 2018-2021.

Tabel

Financieel technische parameters/uitgangspunten 2017-2020     

.

2017

 2018

 2019

 2020

Loonkosten (salarissen en werkgeverslasten)    1)

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Index prijsstijging (pBBP)   2)

1,1%

0,9%

0,9%

0,9%

Index kleine subsidies

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Index subsidiecontracten   3)

1,8%

2,6%

1,7%

1,7%

Inflatiecorrectie gemeentelijke tarieven 3)   

1,55%

2,05%

1,45%

1,45%

Rente lang geld her te financieren leningen 4)

1,0%

2,0%

2,5%

3,0%

Rente kort geld 4)

0,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Toename woningen (netto: jaar n-1)

400

400

500

500

Toename aantal inwoners (jaar n-1)

1.000

1.000

1.250

1.250

1) Er is een voorlopig cao-akkoord voor de periode 1-1-2016 t/m 30-4-2017. De salarisstijging  van 0,4% per 1-1-2017 valt onder de raming van 2,0%. Resteert derhalve 1,6% voor aanvullende salarisaanpassingen en sociale lasten in 2017.
2) In de maartraming (CEP) van het CPB is de laatst bekende pBBP  0,9 %. Dit percentage is voor de gehele periode vanaf 2017, toegepast, m.u.v. 2017, omdat over 2016 sprake is van een nacalculatie van 0,2%.
3) In de index voor subsidiecontracten en gemeentelijke tarieven is in 2018 sprake van een correctie vanwege de over 2016 hoger doorgevoerde loonkostenstijging.
4) De rentepercentages zijn voor 2017 aangepast aan de marktontwikkelingen en de meerjarenraming houden wij voorzichtigheidshalve rekening met een rentestijging. Jaarlijks worden de percentages geactualiseerd aan de werkelijke ontwikkeling.

De bedragen in de meerjarenraming van de programma's zijn opgenomen in constante prijzen. Bij het programma algemene dekkingsmiddelen zijn gemeentebrede stelposten opgenomen voor de inflatieontwikkeling.