Programma 3. Opvang en bescherming

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

76.687

79.528

79.528

79.528

79.528

Baten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

-76.687

-79.528

-79.528

-79.528

-79.528

Toevoeging aan reserve

Onttrekking aan reserve

Geraamd resultaat

0

-76.687

-79.528

-79.528

-79.528

-79.528

Incidentele bestedingen PPN/begroting:

Dato

-100

-100

Veilig thuis

-80

Toelichting verschil 2017 t.o.v. 2016:

De toename van de lasten is het gevolg van hogere uitkering via het gemeentefonds voor het beschermd wonen. De inkomsten staan onder programma algemene dekkingsmiddelen en het uitgavenbudget is aangepast onder dit programma.