Programma

9. Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Centraal in dit programma staat dat de ambitie voor en vanuit de stad leidend is voor de vormgeving van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. In de ontwikkeling naar een samenlevingsgerichte organisatie zijn onze betekenis en toegevoegde waarde voor de stad belangrijke richtsnoeren. De uitvoering van onze taken voor burgers en bedrijven komen tot uitdrukking in de programma's 1 tot en met 8. Het verbeteren van de integrale dienstverlening gemeentebreed hangt nauw samen met de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en zijn samengevat in dit programma. Zo wordt beoogd integraal te sturen op ontwikkelingen, beleid, doelen en indirecte kosten. Dit is nodig om de effecten van de doorgaande lijn van flexibilisering en van maatschappelijk verantwoord acteren op een doelmatige wijze te verwerken in een passende stabiele dienstverlening, bedrijfsvoering en ondersteuning.

Het programma dienstverlening en bedrijfsvoering is in ontwikkeling om uiteindelijk over 2 jaar een goede basis te vormen voor sturing en afweging van onze strategie, doelen, indicatoren en budgetten.

Ambities binnen huidige programma

Ambitie 9.1De gemeente Zwolle heeft een lenige en wendbare organisatie die op verschillende manieren werkt met én voor de stad Ambitie 9.2De Gemeente Zwolle behoort in 2020 tot de 10 meest gastvrije en best presterende gemeenten van Nederland als het gaat om dienstverlening aan inwoners en ondernemers Ambitie 9.3De gemeente Zwolle heeft een maatschappelijk verantwoorde organisatie Ambitie 9.4De gemeente Zwolle werkt doeltreffend

Financiën

Overzicht overhead - baten en lasten

Baten en lasten 2017 (x 1.000€)

Lasten

Baten

reserves

storting in

onttrek. uit

Management

4.305

Secretariaten

1.846

Overige functies

13.972

1.574

Huisvesting

6.492

681

562

511

ICT

4.855

525

131

Wagenpark

229

Overige bedrijfsvoeringskosten

5.425

240

46

1

Dekking overhead via gestalde capaciteit

-7.189

ONS

12.386

8.281

Programma Dienstverlening en bedrijfsvoering

42.321

11.301

739

512

Saldo algemene dekkingsmiddelen

-31.247

Opmerking:

Bovenstaande bedragen zijn inclusief de begroting van het ONS:

begroting

begroting

2016

2017

afdeling Inkoop

982

1.111

afdeling PSA

1.480

1.386

afdeling ICT

4.666

4.866

overige ICT-kosten

4.448

4.595

algemene organisatiekosten

1.573

1.613

subtotaal kosten via ONS

13.149

13.571

af: bijdragen Provincie en Kampen

8.255

8.067

af: doorschuifBTW aandeel Zwolle

501

477

af: stelpost

545

af: omgekeerde dienstverlening Zwolle-ONS

377

Gesaldeerde bijdrage gemeente Zwolle in ONS

4.393

4.105

 

Financieel overzicht investeringen

Investeringen (x1.000€)

projectfase

(restant-) kredieten 2016 ev.

investeringen

kosten

opbrengsten

jaarschijf 2016

jaarschijf 2017

jaarschijf 2018 e.v.

derden

eigen middelen

Stadhuis & Stadskant. Duurzaamh.

528

528

Wagenpark

355

355

vvi 08Thorb/Willebr.zl herinr.

152

152

Het Nieuwe werken

571

571

Herinrichting Stadhuis

6.002

1.764

1.763

2.945

1.294

MPI

4.311

287

4.296

15

Indicatief: MPI 2017-2020

12.000

3.000

9.000

Overige investeringen programma 9

153

153

Programma Dienstverlening en bedrijfsvoering

24.072

0

2.051

7.666

6.112

10.294