Emu-saldo

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Exploitatiesaldo vóór reserveverrekeningen

2.768

2.983

6.373

6.781

8.224

2.

Afschrijvingen t.l.v. exploitatie

16.884

18.316

17.815

17.758

16.978

3.

Bruto dotaties aan voorzieningen tlv exploitatie:

412

408

404

408

412

4.

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële activa

115.295

52.282

42.665

14.432

4.690

die in de balans worden geactiveerd.

5.

Bijdragen Rijk, Provincie, Europese Unie in relatie

36.702

31.050

5.071

1.286

0

tot de onder 4 genoemde investeringen.

6.

Desinvesterigen (im)materiële activa:

7.

Uitgaven grondexploitaties

31.226

16.201

13.792

12.340

12.494

8.

Grondverkopen:

23.171

16.509

23.435

20.268

20.348

9.

Betalingen t.l.v. voorzieningen:

3.176

489

335

412

459

10.

Lasten transacties derden t.l.v. reserves

-

-

-

11.

Verkoop van deelnemingen en aandelen:

a. gaat u deelnemingen en/of aandelen verkopen

-

-

-

Zo ja, welke?

b. verwachte boekwinst

-

-

-

Berekend EMU-saldo

-69.760

294

-3.694

19.317

28.319

NB: referentiewaarde Zwolle

Begrote over-/onderschrijding EMU-norm

2016: volgens realisatie, aangevuld met raming resterende periode

2017: begroting 2017

2018-2020: meerjarenraming 2018-2020