Programma

6. Toekomstgerichte stad

Zwolle heeft een sterke economische positie. De bijpassende, flexibele ruimtelijke structuur ontwikkelt zich zodanig dat het ook op lange termijn aantrekkelijk is om te werken, te wonen en te recreëren. De kracht van Zwolle ligt in haar publiek domein. Het geheel van plekken en plaatsen, waardoor Zwolle meer is dan de som der delen. Een goede publieke ruimte is toegankelijk voor iedereen en nodigt uit tot uitwisseling. Als dat op orde is, produceert de stad creativiteit, vertrouwen en moed, vernieuwing en sociale cohesie. Daarmee is de stad ook uitgerust om het hoofd te bieden aan de grote maatschappelijke opgaven en uitdagingen, zoals klimaatadaptatie en energietransitie. De basis is stevig en tegelijk flexibel om in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving. Gemeente, ondernemers, onderwijs en organisaties werken daarbij hand in hand en zoeken steeds naar maatwerk. Werken vanuit een sterk gezamenlijke belang is dan ook de kracht. Maar niet alleen dat. Zwolle is ook trots op de stad.

Ambities binnen huidige programma

Ambitie 6.1Zwolle is een stad met een uitstekende ruimtelijke structuur en kwaliteit die de grote opgaven aan kan en waar ruimte is om gedurfde dingen te doen Ambitie 6.2Zwolle heeft een evenwichtig aanbod op de woningmarkt om in en door te stromen Ambitie 6.3Zwolle is duurzaam bereikbaar door samenlevingsgericht te werken aan slim en schoon vervoer Ambitie 6.4De ruimtelijke ontwikkeling van Zwolle is duurzaam en toekomstbestendig

Financiën

Financieel overzicht programma - ambities

Baten en lasten 2017 (x 1.000€)

Lasten

Baten

reserves

storting in

onttrek. uit

Ambitie 6.1: Toekomstbestendige ruimtelijke structuur en kwaliteit

40.288

38.640

3.157

Ambitie 6.2: Evenwichtig aanbod op de woningmarkt

265

Ambitie 6.3: Duurzaam bereikbaar

5.518

8.255

3.375

2.800

Ambitie 6.4: Duurzame ontwikkeling

530

512

500

Programma Toekomstgerichte stad

46.601

46.895

7.044

3.300

Saldo algemene dekkingsmiddelen

-3.450