Programma 8. Bestuur en inwonerszaken

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

8.646

8.857

8.865

8.876

8.887

Baten

3.260

3.463

3.461

3.459

3.457

Saldo van baten en lasten

0

-5.386

-5.394

-5.404

-5.417

-5.430

Toevoeging aan reserve

145

148

148

148

148

Onttrekking aan reserve

182

318

318

318

318

Geraamd resultaat

0

-5.349

-5.224

-5.234

-5.247

-5.260

Mutaties meerjarenraming:

ontwikkeling kapitaallasten

2

4

6

aanpassing baten vanwege ontwikkeling kapitaallasten

-2

-4

-6

stadsuitbreidingslasten

-10

-23

-36

Incidentele bestedingen PPN/begroting:

ZKN

-37