Bijstelling berekening overheadtarief

Berekening overheadtarief 2017

Saldo programma bedrijfsvoering

31.247.000

correctie begrote dekking via gestalde capaciteit

7.189.000

Totale kosten -/- directe inkomsten

38.436.000

-/- contributiemarge (niet in overheadtoeslag, m.n. bestuurlijk proces)

-3.200.000

-/- aanvulling contributiemarge toevoeging secretariaat B&W/overige kosten aan BV

-758.000

+ afwijkende tarieven onvolledige doorberekening (o.a. RUD)

245.000

Basisbedrag voor berekening overheadtoeslag

34.723.000

Totale directe formatie 2017 zie personeelsoverzicht

561,8

+ verwachte inhuur

10

571,8

Toeslag per fte

60.726

Per uur (uitgaande van 1320 declarabele uren)

€ 46,00