Programma

10. Algemene dekkingsmiddelen

In het programma algemene dekkingsmiddelen begroten wij de inkomsten die geen specifieke bestemming hebben. De inkomsten zijn vrij aanwendbaar en worden als algemeen dekkingsmiddel ingezet om de activiteiten in de overige programma’s te financieren. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de van het rijk te ontvangen gemeentefondsuitkering en de opbrengst uit de onroerende zaakbelasting (OZB). Daarnaast verkrijgen wij inkomsten via dividenden en overige belastingen. In het programma worden tevens het renteresultaat, de algemene reservemutaties, de post onvoorzien, de af te dragen vennootschapsbelasting en de concernstelposten geraamd.

Ambities binnen huidige programma

Ambitie 10.1Zwolle is een financieel gezonde gemeente waarbij er financiële ruimte is om te blijven investeren terwijl we de lastendruk voor de burgers en ondernemers zo beperkt mogelijk proberen te houden

Financiën

Overzicht algemene dekkingsmiddelen - baten en lasten

Baten en lasten 2017 (x 1.000€)

Lasten

Baten

reserves

storting in

onttrek. uit

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

1.253

36.832

Algemene uitkeringen

263.281

Dividend

2

1.210

Saldo financieringsfunctie

-636

543

Overige algemene dekkingsmiddelen

2.170

738

18

Vennootschapsbelasting

0

0

Onvoorzien

500

0

Reserveverrekeningen

179

890

Programma Algemene dekkingsmiddelen

3.289

302.604

179

908

Saldo algemene dekkingsmiddelen

300.044