Introductie

De begroting heeft een ander gezicht gekregen. Dit jaar is voor het eerst met ambities en bijbehorende doelen gewerkt en daaraan gekoppeld activiteiten, projecten en financiën. Het aantal programma’s is kleiner geworden. Voor de doelen m.b.t cultuur, veiligheid en wonen zijn indicatoren, passend bij de nieuwe opzet van de begroting, opgenomen. Tegelijkertijd zijn ook de nieuwe voorschriften in het kader van de BBV toegepast.

De raad heeft tot deze verandering besloten om de begroting transparanter en toegankelijker te maken. Met de nieuwe opzet wordt beoogd het sturend vermogen van de begroting te vergroten.  

De nieuwe opzet moet voldoen aan de volgende criteria:

  • de begroting gaat over kaders: de opgaven voor de stad, de doelen en de criteria want de begroting is een contract tussen college en raad.
  • de begroting laat zien welke gemeentelijke inspanningen (activiteiten én projecten) bijdragen aan deze doelen
  • via criteria ( en verplichte kengetallen of eigen kengetallen en indexen) meetbaar is in hoeverre de doelen worden behaald.
  • er een uniforme structuur en gelijk abstractieniveau ontstaat tussen de programma’s zodat de verbanden tussen de programma’s helder worden.

Met de publicatie van de begroting 2017, ook voor het eerst digitaal, wordt de eerste fase van het project versterking sturend vermogen beleidscyclus afgesloten. Zoals van tevoren aangegeven wordt nog niet aan alle genoemde criteria voldaan. Na een evaluatie zullen verbeteringen worden doorgevoerd om de kwaliteit op het gewenste niveau te brengen en om verder te werken aan de indicatoren voor alle programma’s. Het doel is dat de begroting 2018 geheel volgens het nieuwe format zal zijn vormgegeven.

De begroting 2017 is volgens de systematiek van de beleidscyclus de eerste uitwerking van de perspectiefnota 2017-2021. Besluiten die door de raad in juli 2016 zijn genomen over het structurele en meerjarige incidentele bestedingen zijn verwerkt. De begroting 2017 bevat een  bestedingsvoorstel.

De begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

  • kerngegevens
  • van perspectief nota tot begroting, waarin een algemene beschouwing, het financieel perspectief  wordt gegeven en waarin ook de bestedingsvoorstellen zijn opgenomen
  • beleidsparagrafen, waarin een integraal beeld wordt geschetst van de thema’s van beleid te weten bestuur en dienstverlening, sociaal domein, bezuinigingen en investeringen
  • programma’s: consequentie van de nieuwe programma indeling en de nieuwe werkwijze is dat een vergelijking met voorgaande qua budgetten moeilijk te maken is.
  • verplichte paragrafen: De BBV schrijft een aantal verplichte paragrafen voor. De paragraaf bedrijfsvoering is ingaande bij de begroting 2016 geïntegreerd in programma 9