Programma

7. Vitale wijken

In Zwolle streven we naar vitale wijken. Met vitaal bedoelen we een wijk waarin mensen actief en trots met elkaar leven. Een wijk waar mensen oog hebben voor elkaar. Een wijk die veiligheid en geborgenheid biedt, maar ook in beweging is in een continu veranderende wereld. Een wijk die een goed voorzieningenniveau heeft, die mogelijkheden biedt om te recreëren, te bewegen en om elkaar te ontmoeten. Een wijk waarin mensen een passende woning kunnen vinden en prettig kunnen wonen. Vitale wijken zijn aantrekkelijk om in te leven, nu en in de toekomst. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar het hier en nu, maar ook naar de toekomst. We werken bijvoorbeeld aan wijken die klaar zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Vitale wijken zijn wijken waarin we als gemeente, bewoners en andere partners samenwerken. Onze rol als gemeente verandert daarbij. Steeds vaker nemen mensen zelf initiatief en verantwoordelijkheid voor dingen die ze in hun wijk belangrijk vinden. Initiatieven die variëren van het adopteren van een stuk openbaar groen tot het oprichten van een Wijbedrijf dat taken van de gemeente zelf wil uitvoeren omdat ze vinden dat ze het beter kunnen. We zien een verschuiving van meedenken en meedoen naar zelf doen door bewoners. We willen dat stimuleren en ondersteunen. Dat vraagt een andere houding van de gemeente: los laten, vertrouwen en ruimte geven. De invloed van bewoners op de vitaliteit van de wijk is groot. Wij zorgen ervoor dat de basis op orde is. De bewoners bepalen met hun betrokkenheid en inzet het gezicht van de wijk.

Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente speelt een rol in het faciliteren van ontmoeten en gezond blijven. Scholen, wijkcentra, sportaccommodaties en andere voorzieningen maken dit mogelijk. Niet iedere wijk is hetzelfde. We zetten daarbij in op de vraag: wat willen we met elkaar bereiken?

Ambities binnen huidige programma

Ambitie 7.1De Zwollenaar ervaart zijn woonomgeving als een aantrekkelijke en vitale omgeving om te wonen, werken, ontmoeten, ontspannen en waar men op elkaar betrokken is Ambitie 7.2Zwolle is een stad waar iedereen veilig leeft, woont, werkt en zich veilig voelt Ambitie 7.3Zwolle heeft een duurzame woon, werk en leefomgeving Ambitie 7.4Zwolle heeft een gezonde woon, werk en leefomgeving Ambitie 7.5Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad

Financiën

Financieel overzicht programma - ambities

Baten en lasten 2017 (x 1.000€)

Lasten

Baten

reserves

storting in

onttrek. uit

Ambitie 7.1: Aantrekkelijke, vitale en betrokken omgeving

24.494

1.088

397

602

Ambitie 7.2: Veilige stad

11.570

460

16

Ambitie 7.3: Duurzame woon, werk en leefomgeving

13.997

15.791

Ambitie 7.4: Gezonde woon, werk en leefomgeving

8.511

6.852

16

79

Ambitie 7.5: Gemeentelijk vastgoed

8.787

11.917

2.931

3.032

Programma Vitale wijken

67.359

36.108

3.344

3.729

Saldo algemene dekkingsmiddelen

-30.866