Programma

1. Samenleving

In Zwolle kan iedereen mee doen. Met het programma Samenleving richten we ons op preventie; het zo vroegtijdig mogelijk onderkennen van problemen waar inwoners niet zelfstandig mee uit de voeten kunnen. Daarmee ligt er een duidelijke relatie met het thema Samenkracht van mensen uit de Transformatienota Sociaal Domein, gericht op het handhaven en vergroten van draagkracht van inwoners.

We willen daarbij de beweging inzetten van de achterkant naar de voorkant. We sluiten daarbij meer aan bij voorliggende voorzieningen en versterken vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dat doen we door het daar waar het nodig is eerder en beter inzetten van informele ondersteuning en laagdrempelig toegankelijke voorzieningen en activiteiten. Door zo vroeg mogelijk laagdrempelige informele ondersteuning te bieden willen we grotere problemen voorkomen waardoor inwoners minder op relatief dure professionele en curatieve zorg zijn aangewezen. Kwetsbare groepen inwoners worden in een zo vroeg mogelijk stadium begeleid en gestimuleerd bij het vinden van oplossingen. Om mee te doen in de samenleving moet de Zwolse inwoner kunnen voorzien in een aantal behoeften. De primaire behoefte is dat de mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Wie niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep doen op ondersteuning (Programma inkomen). Een volgende behoefte is voldoende mate van ervaren gezondheid. De (gemeentelijke) overheid heeft de taak gezondheid te bevorderen, beschermen en verwezenlijken. Ook de behoefte aan veiligheid is essentieel voor maatschappelijke participatie, dit vertaalt zich in een leefbare en sociaal en fysiek veilige (woon)omgeving en huisvesting (Programma vitale wijken, programma toekomstbestendige stad). Een veilige omgeving is sterk verbonden met de sociale kwaliteit van het leven van elke Zwolse inwoner. Deel uitmaken van netwerken van familie, vrienden, collega’s en buurtgenoten is een vorm van sociaal kapitaal dat deelname in de samenleving beïnvloedt. De genoemde behoeften vormen de (hoofd)bestanddelen voor een persoonlijke ontwikkeling die leidt tot zelf waarde, respect, erkenning en die het mogelijk maken de eigen talenten en doelen te realiseren.

Wij vinden onderwijs en maatschappelijke vorming belangrijk voor de ontwikkeling van zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Educatie is het begin van elke (positieve) ontwikkeling en legt de basis voor de toekomst. De huidige technologische ontwikkelingen vragen om flexibiliteit en het vermogen een leven lang te blijven leren om mee te kunnen gaan in de veranderingen. Sport en bewegen, als onderdeel van een gezonde leefstijl, is een middel voor het bereiken van maatschappelijke participatie en kan tot verschillende positieve maatschappelijke effecten leiden, zoals betere gezondheid, meer sociale contacten en zelfvertrouwen, minder probleemgedrag en meer kans op betere schoolprestaties.

De gemeente draagt zorg voor goede basisvoorzieningen, zoals welzijnswerk en onderwijs, zodat iedereen kans heeft op goede scholing en werk of mogelijkheden om op andere manieren mee te doen. De gemeente creëert de randvoorwaarden zodat organisaties en particulieren initiatieven kunnen nemen.

Mensen die hulp nodig hebben kunnen op ons rekenen. Daarbij gaan we altijd eerst uit van wat mensen (en soms ook familie, vrienden of buren) zelf kunnen. Waar nodig springen we als gemeente bij.

Ambities binnen huidige programma

Ambitie 1.1Inwoners benutten het eigen vermogen om hun leven te organiseren en maatschappelijk te participeren Ambitie 1.2Inwoners beschikken over voldoende positieve gezondheid Ambitie 1.3Kinderen en jongeren ontwikkelen zich positief tot zelfstandige volwassenen die nu en in de toekomst kunnen meedoen in een doorgaande lijn van spelen, leren en werken Ambitie 1.4Inwoners zijn vitaal en de sport is vitaal Ambitie 1.5De school staat in haar kracht door verbinding met de wijk, de stad, en de regio

Financiën

Financieel overzicht programma - ambities

Baten en lasten 2017 (x 1.000€)

Lasten

Baten

reserves

storting in

onttrek. uit

Ambitie 1.1: Benutten eigen vermogen

6.663

0

111

111

Ambitie 1.2: Positieve gezondheid

4.110

Ambitie 1.3: Ontwikkeling kinderen

7.189

3.213

Ambitie 1.4: Vitale inwoners

8.089

1.261

231

449

Ambitie 1.5: Kracht van de school

15.061

1.415

22

Programma Samenleving

41.112

5.889

342

582

Saldo algemene dekkingsmiddelen

-34.983