Paragraaf

6 Grondbeleid

Deze paragraaf  grondbeleid zal de komende jaren verder worden ingevuld en aangescherpt. Vertrekpunt daarbij zijn het Essay Grondbeleid Nieuwe Stijl van het Watertorenberaad (2014) en de Notitie Grondbeleid Nieuwe Stijl waarin 10 strategische beleidsuitspraken zijn verwoord (mei 2015). Een eerste gedachtewisseling met de raad hierover vond plaats in het najaar van 2015. Verdere dialoog met de raad zal plaatsvinden op grond van een uitgeschreven concept-paragraaf grondbeleid.

In deze paragraaf gaan wij in op het te voeren grondbeleid voor de periode 2017 - 2020 en de te verwachten resultaten. Conform artikel 16 uit de BBV bevat de paragraaf grondbeleid de onderstaande verplichte onderwerpen:

  1. de visie op het grondbeleid;
  2. de uitvoering van het grondbeleid;
  3. een actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie;
  4. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  5. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves in relatie tot de risico’s van grondzaken.

Selecteer een onderdeel