Programma 7. Vitale wijken

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

69.109

67.361

67.275

67.213

67.044

Baten

37.874

36.107

36.365

36.217

36.022

Saldo van baten en lasten

0

-31.235

-31.254

-30.910

-30.996

-31.022

Toevoeging aan reserve

3.252

3.344

3.344

3.344

3.344

Onttrekking aan reserve

3.394

3.729

3.729

3.729

3.729

Geraamd resultaat

0

-31.093

-30.869

-30.525

-30.611

-30.637

Mutaties meerjarenraming:

ontwikkeling kapitaallasten

-155

42

346

aanpassing baten vanwege ontwikkeling kapitaallasten

258

110

-85

stadsuitbreidingslasten

-134

-269

-404

beheerskosten Kamperlijn

-25

-25

-25

Bezuinigingen PPN 2017-2020:

laatste fase bezuinigingen openbare ruimte

400

400

400

Incidentele bestedingen PPN/begroting:

woongerelateerde overlast

-54

dekking: reserve nog uit te voeren werken

54

lager exploitatieresultaat verhuurde panden

-660

verkeersveiligheid

-250

Toelichting verschil 2017 t.o.v. 2016:
In 2017 is de laatste fase van de investering in de LED-verlichtng van de opbare verlichting geraamd. Kapitaallasten € 30.000.
De jaarschijf 2017 van de bezuinigingsopgave op de openbare ruimte ad € 0,3 mln. is in de budgetten verwerkt.
Daarnaast is de bijdrage aan de Veiligheidsregio ingaande 2017 met € 295.000 verlaagd.
Voor de tariefontwikkelingen inzake afval en riolering verwijzen wij naar de tarievennota 2017, waar uitgebreid over de ontwikkelingen over deze beleidsterreinen wordt ingegaan.