Beleidsindicatoren BBV

Beleidsindicatoren voor gemeenten
Op 1 april jl. is de Regeling Beleidsindicatoren vastgesteld. In de regeling zijn de beleidsindicatoren opgenomen die met ingang van begrotingsjaar 2017 moeten worden opgenomen in de programma's. De set beleidsindicatoren en bijbehorende gegevens kunt u vanaf heden vinden op de website Waarstaatjegemeente.nl via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”.

Voor de gemeenten is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), met raadpleging van enkele gemeenten, een lijst van indicatoren ontwikkeld en samengesteld. Daarbij golden een aantal belangrijke uitgangspunten:

  • de indicatoren leveren een bijdrage aan de versterking van het horizontaal toezicht;
  • de raadsleden worden daarmee in staat gesteld om op maatschappelijke effecten te kunnen sturen;
  • de indicatoren zijn van toepassing op alle gemeenten;
  • de indicatoren zijn gebaseerd op landelijke bronnen waardoor er geen extra informatie uitvraag hoeft te worden gedaan en zodat gemeenten automatisch deelnemen;
  • er worden bestaande bronnen gebruikt;
  • de indicatoren worden regelmatig door de bronnen gepubliceerd;
  • voor de indicatoren met betrekking tot het ‘sociaal domein’ is aangesloten bij de reeds bestaande ‘Gemeentelijke monitor sociaal domein’.

Omdat er voor gekozen is om voor de indicatoren aan te sluiten bij reeds bestaande bronnen is de informatie voor de indicatoren voor alle gemeenten beschikbaar en toegankelijk. Via de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ zijn alle gegevens voor het opnemen van de indicatoren eenvoudig en in één keer te downloaden. Via deze website zal ook meer achtergrondinformatie over de gekozen indicatoren worden gegeven en de bronnen. Niet alle gegevens en informatie die via de beleidsindicatoren in de programma’s en programmaverantwoording moet worden opgenomen worden via een bronhouder ontsloten. Voor de beleidsindicatoren in het taakveld ‘bestuur en ondersteuning’ beschikt de gemeente zelf over de informatie.