Overzicht taakvelden

Taakvelden

Lasten

Baten

Saldi

Bestuur en ondersteuning:

Bestuur

4.415

-4.415

Burgerzaken

3.306

2.476

-830

Beheer ov gebouwen en gronden

8.919

12.501

3.582

Overhead

42.321

11.301

-31.020

Treasury

-1.013

1.753

2.766

OZB woningen

479

15.118

14.639

OZB niet woningen

479

21.264

20.785

Parkeerbelasting

0

Belastingen overig

352

753

401

Algemene + overige uitkeringen

0

263.281

263.281

Overige baten en lasten

2.314

0

-2.314

Vennootschapbelasting (VpB)

0

0

0

Mutaties reserves

11.795

9.362

-2.433

Veiligheid:

Crisisbeheersing en Brandweer

9.097

0

-9.097

Openbare orde en Veiligheid

2.597

314

-2.283

Verkeer, vervoer en waterstaat:

Verkeer en vervoer

12.501

344

-12.157

Parkeren

4.951

8.245

3.294

Recreatieve havens

90

45

-45

Econ havens en waterwegen

469

367

-102

Openbaar vervoer

6

81

75

Economie:

Economische ontwikkeling

684

0

-684

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

Bedrijfsloket en -regelingen

280

336

56

Economische promotie

854

252

-602

Onderwijs:

Openbaar basisonderwijs

0

Onderwijshuisvesting

13.784

23

-13.761

Onderwijsbeleid+leerlingenzkn

5.769

4.605

-1.164

Sport, cultuur en recreatie:

Sportbeleid en activering

1.894

-1.894

Sportaccommodaties

6.254

1.261

-4.993

Cultuurpresentatie, prod. part

9.354

43

-9.311

Musea

3.919

0

-3.919

Cultureel erfgoed

0

Media

4.168

0

-4.168

Openbaar groen + openluchtrecr

10.715

155

-10.560

Sociaal domein:

Samenkracht+burgerparticipatie

13.548

-13.548

Wijkteams

4.331

-4.331

Inkomensregelingen

62.961

47.942

-15.019

Begeleide participatie

19.397

4.007

-15.390

Arbeidsparticipatie

5.825

0

-5.825

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.075

46

-3.029

Maatwerkdienstverlening 18+

24.597

6.352

-18.245

Maatwerkdienstverlening 18-

33.697

0

-33.697

Geëscaleerde zorg 18+

79.528

0

-79.528

Geëscaleerde zorg 18-

0

Volksgezondheid en milieu:

Volksgezondheid

2.335

67

-2.268

Riolering

5.798

6.730

932

Afval

13.485

15.787

2.302

Milieubeheer

2.206

0

-2.206

Begraafplaatsen en crematoria

1.162

987

-175

VHROSV:

Ruimtelijke ordening

656

0

-656

Grondexpl (niet bedrijventerr)

36.120

35.100

-1.020

Wonen en bouwen

5.020

3.596

-1.424

Totaal

474.494

474.494

0