Bestedingsvoorstellen

A. Structurele bestedingsvoorstellen

Structurele bestedingsvoorstellen

(bedragen x € 1 mln.)

2017

2018

2019

2020

1. Onderhoud gemeentelijke gymzalen

42

42

26

26

2. Wet banenafspraak

171

241

312

368

3. Veegplan bestemmingsplannen

20

20

20

20

Totaal structurele bestedingsvoorstellen

233

303

358

414

Onderhoud gemeentelijke gymzalen (€ 42.000 in 2017 en 2018 en daarna €26.000)
Vanwege strengere keuringseisen wordt extra budget (€ 26.000) beschikbaar gesteld voor onderhoud aan de gemeentelijke gymzalen. Daarnaast is de eerste jaren sprake van een inhaalslag waarvoor wij € 16.000 beschikbaar stellen.

Uitvoerig Wet banenafspraak (€ 170.000 in 2017 oplopend naar € 625.000 in 2023)
De Wet banenafspraak en quotum arbeidbeperkten verplicht werkgevers mensen met een functionele beperking in dienst te nemen in zogeheten garantiebanen, ook als de werkgever geen vacatures of vacatureruimte beschikbaar heeft. Het gaat om mensen die geregistreerd staan in het doelgroepenregister van het UWV. De gemeente Zwolle heeft de verplichting om in 2023 in totaal 32,4 garantiebanen te creëren en in stand te houden. De banen worden de komende jaren gefaseerd gecreëerd binnen de gemeentelijke functiegroepen.  Op basis van ervaringen in 2015 en 2016 schatten wij de extra kosten in op € 170.000 in 2017 oplopend naar € 625.000 in 2023. Onze ambitie is dat deze mensen zoveel mogelijk binnen de reguliere formatie werkzaam zijn. In de gevraagde budgetten is hier al rekening mee gehouden. In 2018 evalueren wij de voortgang en de aannames achter de budgetberekeningen aan de hand van de ervaringen in de komende jaren. In het budget is ook een kostencomponent opgenomen voor een toename van de overheadkosten vanwege het deels creëren van extra functies.

Veegplan bestemmingsplan (€20.000)
Vanuit het beheer van bestemmingsplannen is het noodzakelijk dat de bestemming van verkochte groenstroken aan particulieren wordt gewijzigd. Deze wijzigingen worden opgenomen in een apart bestemmingsplan. (veegplan)

B. Incidentele bestedingsvoorstellen:

Met de vaststelling van de perspectiefnota is de richting om werk te maken van een aantal ontwikkelingen die op ons af komen onderschreven. We zijn hiermee in 2016 mee aan de slag gegaan. Het gaat dan over vraagstukken als klimaatverandering, energietransitie, technologische ontwikkelingen etc.  Op basis van analyses worden langere en kortere termijn doelen ontwikkeld en verbinden deze met strategische keuzes. Die hebben op hun beurt weer consequenties voor de rolopvatting en de financiën. De capaciteit om de keuzes en investeringen voor te bereiden kan voor een gering deel gevonden worden in de bestaande formatie. In diverse bestedingsvoorstellen is dan ook een tijdelijk aanvraag tot capaciteitsuitbreiding inbegrepen. Bij de perspectiefnota brengen wij de personele consequenties in beeld in relatie tot de strategische opgaven.

Incidentele bestedingsvoorstellen

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

1. Jeugd

1.500

2. Wmo

1.000

3.  Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

500

4. Smart Zwolle

57

92

5. Zwolle Kampen Netwerkstad

37

6. Consulent aangepast sporten

61

7. Topwerklocaties

60

8. Intensiveren op de energietransitie

95

9. Klimaatadaptatie (water)

336

10. Wonen en zorg  

70

11. Veilig thuis

80

12. Sociaal wijkteam (inclusief) overhead ICT accounts

590

      Dekking uit budget sociaal domein

-590

13. Verkeersveiligheid 30 km zones

250

14. Verhuurde panden

660

Totaal incidentele bestedingsvoorstellen

4.706

92

15. (Gedeeltelijke) invulling geparkeerde gelden Binnenstad

400

Jeugd (€ 1.500.000)
Mede als gevolg van een toenemend beroep op de jeugdzorg in combinatie met een verlaging van het budget Jeugd door het rijk, ontbreekt het volgend jaar aan middelen voor innovatie. Er is een noodzaak tot transformatie om tot duurzame oplossingen te komen. We zien de oplossing van de geconstateerde knelpunten daarom niet in het structureel verhogen van de zorgbudgetten, maar in het continueren en daar waar mogelijk versnellen van maatregelen uit de transformatieagenda om te komen tot meer preventieve vormen van ondersteuning.  
Wij willen investeren in innovatie en preventie om daarmee de verschuiving van zwaardere jeugdhulp naar lichtere vormen te realiseren (€ 300.000). We willen onderwijs en jeugdhulp met elkaar verbinden met behulp van het continueren van de extra inzet van schoolmaatschappelijk werk en het bundelen van medische en sociaal pedagogische deskundigheid op school (€ 250.000). We zetten in op het versterken van de samenhang en samenwerking in de toegang, dat wil zeggen een goede samenwerking tussen sociale wijkteams, huisartsen, jeugdgezondheidszorg en scholen in de toegang tot specialistische jeugdhulp waardoor kinderen en ouders een sneller en beter passend antwoord op hun ondersteuningsvraag krijgen. We gaan een jeugd- en gezinswerker sociaal wijkteam in de huisartsenpraktijk plaatsen met een GZ psycholoog daar direct achter (€ 350.000). Tot slot hebben we incidenteel € 600.000 nodig om onacceptabele wachtlijsten te verlagen.

Wmo (€ 1.000.000)
Als gevolg van een toenemend beroep op individuele begeleiding (IB), zien we de uitgaven toenemen. Samen met een budgetverlaging voor de Wmo als gevolg van herverdeling Wmo/Wlz verwachten we een financieel tekort op de WMO in 2017. Omdat we die zorg willen bieden die nodig is, ontbreekt het volgend jaar aan middelen voor innovatie. En dat gaat ten koste van de transformatie waarmee we juist op de langere termijn meer preventieve ondersteuning willen bieden en geld willen besparen. Om de oplopende zorgbudgetten te voorkomen en te investeren in duurzame oplossingen willen we inzetten op het leveren van maatwerk en diversiteit in de thuisondersteuning (€ 700.000) en een wijk/en groepsgerichte begeleiding/dagbesteding
(€ 300.000). De doorontwikkeling naar integrale vormen van thuisondersteuning (combinaties van HH en IB) en nieuwe functies binnen de thuisondersteuning, leidt tot nieuwe en andere vormen van ondersteuning, waarmee maatwerk voor de inwoner geleverd kan worden, tegen een passend tarief. Daarnaast zien we dat er meer mogelijkheden zijn om bepaalde vormen van individuele begeleiding op een andere manier, meer laagdrempelig, collectief en voorliggend in de wijk vorm te geven. Dit in samenwerking met bewonersinitiatieven, vrijwilligers, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders. Door te investeren in deze nieuwe manier van werken en in 2017 al een aantal pilots te starten,  zetten wij in op nieuwe oplossingen aan de voorkant, waarmee het beroep op de duurdere vormen van maatwerkvoorzieningen voorkomen kan worden.

Huishoudelijke Hulp Toelage ( €500.000)
Binnen de huishoudelijke ondersteuning is het afgelopen jaar een omslag gemaak, waarbij steeds opnieuw per persoon wordt gekeken naar welke inzet nodig is om het resultaat “een schoon huis” te bereiken. Dit heeft geresulteerd in een daling van de uitgaven voor de HH. Bij deze nieuwe werkwijze konden we gebruik maken van extra middelen die door het rijk beschikbaar zijn gesteld in de regeling HHT (toeslag Hulp in het Huishouden). Na een periode van twee jaar, heeft het rijk besloten de middelen HHT structureel in te zetten in de gemeenten. Wij zullen deze middelen toevoegen aan de HH. Echter, doordat 2015 en 2016 door het rijk voorgefinancierd zijn uit latere jaren, ontstaat er een tijdelijk gat in de financiering (we krijgen eerst minder geld, waarna het weer oploopt). En omdat we willen voorkomen dat noodzakelijk hulp in het huishouden niet gegeven kan worden of dat beroep gedaan moet worden op duurdere vormen van zorg doen we een beroep op incidentele middelen.

Smart Zwolle (€ 57.000 in 2017 en € 92.000 in 2018)
Smart Zwolle moet bijdragen aan de opgaven voor de stad. Via technologie willen we meer inzetten op (bij) sturen met behulp van basisinformatie  (fact based). In 2016 en 2017 verbinden we Smart Zwolle expliciet aan de opgaven de gastvrije stad en de klimaat actieve stad.  Bij het thema gastvrije stad zetten we  in op loopstromen, fietsparkeren, en bereikbaarheid. Bij het thema klimaat actieve stad richten de activiteiten zich op de Spoorzone  en het betrekken van de inwoners bij de effecten van water op de woonomgeving door o.a. het inzetten van een sensorsysteem. Bij de komende perspectiefnota komen wij met een voorstel tot structurele inbedding.

Zwolle Kampen Netwerkstad (€ 37.000)
Het samenwerkingsverband ZKN wordt de komende tijd afgeschaald en gaat 1 januari 2018 volledig over naar het programmabureau Regio Zwolle. De financiering van ZKN is tot en met 2016 geregeld. Voor 2017 wordt voor de laatste activiteiten een bijdrage per deelnemer van € 37.000 gevraagd. (de helft van de in 2016 verstrekte bijdrage.)

Consulent aangepast sporten (€ 61.000)
Om de activiteiten van de consulent aangepast sporten ook in 2017 te continueren is € 61.000 nodig De consulent heeft een leidende rol in de dialoog tussen en met de diverse Zwolse G-sportorganisaties . Hierdoor is een (intentie tot) samenwerking tussen de organisaties ontstaan die moet leiden tot een gezamenlijke aanpak en profilering via onder andere activiteiten. De consulent speelt daarbij een belangrijke rol als trekker en penvoerder en als verbindende factor. Bij de perspectiefnota van volgend jaar zal een voorstel over het vervolg na 2017 aan de raad worden voorgelegd,

Topwerklocaties (€ 60.000)
Om aan te haken bij de ontwikkelingen die spelen bij de innovatiecentra Polymer Science Park (PSP) en Health Innovation Park (HIP) investeren wij in het proces om met betrokken partijen de kansen voor de centra zo optimaal mogelijk te benutten.  Halverwege 2017 is duidelijk hoe de verdere ontwikkeling van beide gebieden zal kunnen verlopen en welke financiële inspanningen van Zwolle daarvoor nodig zijn.  Via de provincie en mogelijk andere partijen  liggen er mogelijkheden tot cofinanciering.

Intensiveren op de energietransitie (€ 95.000)
Om de energietransitie te intensiveren werken wij toe naar een integraal advies om bij het investeringsplan ( komende perspectiefnota) te betrekken. Via een gedegen analyse willen we voor de langere en kortere termijn komen tot doelen en daarbij strategische keuzes te doen. Om dit voor te bereiden is extra capaciteit nodig om met name  versneld werk te maken va n de verduurzaming van onze eigen energievoorziening, te investeren in netwerkorganisaties om in brede kring de opgave aan te pakken en het verbeteren van het overzicht, inzicht en monitoring om een betere duiding en vertaling van deze opgave te kunnen maken.

Klimaatadaptie (water)  (€ 336.000)
Om de klimaatadaptatie een impuls te geven stellen we middelen beschikbaar voor de ondersteuning, de publieke- en strategische netwerk communicatie en fondsenwerving.  Met de middelen gaan we onderzoeken uitvoeren naar mogelijke maatregelen / data analyseren voor de klimaat adaptatie strategie, het werkprogramma City Deal uitvoeren,  doorontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden, een procesaanpak opstellen om het concept ‘watercasco’ tot uitvoering te brengen. Tevens worden ruimtelijke projecten als Spoorzone, Stadshagen en spoor Herfte voorzien van een klimaatadaptief advies, ontwerp en /of een set van maatregelen, wordt invulling gegeven aan het Living Lab Klimaatadaptie, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zo klimaatbestendig mogelijk uitgevoerd en de publiekscommunicatie vormgeven.
Bij de PPN 2018-2021 komen wij met voorstellen voor eventueel aanvullende bijdragen in de 2018 en 2019.

Wonen en zorg (€70.000)
Binnen de transformatieagenda voor het sociaal domein is de integrale verbinding tussen wonen en zorg één van de vier sporen. In de afgelopen jaren zijn hierin stappen gezet, onder andere door de ontwikkeling van de samenwerking binnen WWZ038. We zien dat bovenop de vele inspanningen die we al plegen er vanuit de gemeente de komende twee jaar een extra inspanning nodig is om op het terrein van de integrale aanpak wonen en zorg tot creatieve en duurzame oplossingen / transformatie te komen. Door het inzetten van een programmaleider die kennis heeft van zowel wonen (vastgoed) als wmo en jeugdzorg gaan we hier invulling aan geven. De aanvraag voor 2018 nemen wij mee bij de komende perspectiefnota.

Veilig thuis (€ 80.000)
Veilig Thuis IJsselland wordt geconfronteerd met een stijgende wachtlijst. Ondanks de interventies die door Veilig Thuis IJsselland  zelf en in de samenwerking met alle gemeenten in de regio zijn ondernomen is de wachtlijst inmiddels sterk gestegen. Met de aankondiging van een nieuwe inspectieronde met strengere eisen wordt duidelijk dat een tijdelijke extra inzet nodig is om de wachtlijst weg te werken en tevens nieuwe instroom op de wachtlijst voorkomen. Belangrijke onderliggende oorzaken van de wachtlijst, zoals ongefilterde politiemutaties en wachtlijsten bij de Raad voor Kinderbescherming, liggen buiten Veilig Thuis zelf. De extra bijdrage voor extra inzet van personeel op het gebied van huiselijk geweld en jeugdzorg wordt door Veilig Thuis IJsselland gevraagd voor een jaar omdat men verwacht dat de onderliggende oorzaken niet eerder opgelost zijn. De totale kosten hiervoor zijn  €250.000. Een deel van deze kosten worden via een verdeelsleutel opgebracht door alle gemeenten in de regio. Voor Zwolle wordt het bedrag daarmee in totaal € 130.000, waarvan € 50.000 in 2016.

Sociaal wijkteam (inclusief overhead ICT accounts) (€ 590.000)
In 2016/2017 (tot juli) is als gevolg van nog niet geoptimaliseerde primaire werkprocessen processen tijdelijk extra inzet nodig. Daarnaast is in 2017 tijdelijk inzet nodig om de feitelijke implementatie van het project herinrichting wijkteams af te ronden het project rondom de toewijzingen van jeugd. In totaal incidentele € 400.000. In het najaar 2016 wordt het onderzoek naar de positionering van het SWT afgerond. Hierin zullen de financiële consequenties van de keuze over de positionering in beeld gebracht worden. De financiële gevolgen worden daarbij in beeld gebracht, voorlopig por memorie. De kosten voor 2016 zijn in de tweede beleidsrapportage meegenomen.
De SWT’s bestaan uit gemeentelijk personeel en personeel van onze partners. Naar nu blijkt is bij het opstellen van de begroting van SWT geen rekening gehouden met de kosten (€ 190.000) voor ICT accounts van de medewerkers van de partners. Evenals in 2016 vangen wij de kosten in 2017 op binnen de middelen voor het sociaal domein. Voor 2018 en verder maakt dit onderdeel uit van onderzoek naar de positionering en de financiering van de SWT’s.

Verkeersveiligheid 30 km zones (€ 250.000)
In Zwolle zijn inmiddels de meeste woongebieden en wijken aangewezen als 30 km/u zone. Echter de inrichting van de wegen in deze gebieden komt niet altijd overeen met het geldende snelheidsregime. Lange rechte wegen en een breed profiel nodigen uit tot hogere snelheden. Op deze wegen vinden dan ook regelmatig ongelukken plaats. Voor de meest urgente locaties (Rembrandtlaan, Obrechtstraat en Brederostraat) stellen wij middelen beschikbaar om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Vastgoedmanagement verhuurde panden (€ 660.000)
Het voordelig resultaat op de verhuurde panden staat al enige jaren onder druk. De afgelopen jaren werd verwacht dat de gevolgen van  lagere huuropbrengsten op basis van marktconforme huur en de gevolgen van besluitvorming over onder ander versnelling sociale woningbouw binnen de exploitatie verhuurde panden zijn op te vangen. Door reeds doorgevoerde besparingen en de vermindering van het aantal panden wordt de ruimte om het nadeel op te vangen te beperkt. Wij  analyseren of er nog mogelijkheden liggen in de maximale huuroptimalisatie. De uitkomsten daarvan nemen wij mee bij de afwegingen bij de perspectiefnota. Voor 2017 vangen wij het tekort incidenteel op.

Binnenstad (€ 400.000)
Bij de perspectiefnota 2017-2020 hebben wij € 1 mln. voor 2017 en 2018 geoormerkt voor de binnenstad binnen de reserve incidentele bestedingen in afwachting van nadere voorstellen die passen bij de strategische agenda binnenstad. Om de transitie te versterken en te richten en uitvoering te geven aan het Programma Binnenstad, stellen we een werkwijze voor waarbij betrokken partijen (waar de gemeente er één van is) activiteiten op de korte termijn mogelijk maken, aanjagen en verbinden en tevens werken aan de kansen en ontwikkelingen op de middellange en lange termijn. Door het aantrekken van een binnenstadmanager en capaciteit voor begeleiding van initiatieven en voor het uitwerken/toetsen van visies en programma’s geven wij hier invulling aan. De investeringen zullen gebaseerd zijn op het actieprogramma binnenstad dat rond de jaarwisseling wordt gepresenteerd