Programma

2. Inwoners­ondersteuning

Inwonersondersteuning richt zich op het bieden van individuele ondersteuning en het verstrekken van voorzieningen aan alle inwoners, jong en oud om de mogelijkheden te bieden om mee te doen. Daarmee bevorderen we, samen met maatschappelijke partners en werkgevers, (economische) zelfredzaamheid en participatie en zetten wij in op het voorkomen van sociaal isolement. Verschillende voorzieningen kunnen daarbij ondersteunend zijn. De ondersteuning is op maat voor datgene wat inwoners niet zelf op eigen kracht of met hulp van het eigen sociale netwerk kunnen realiseren. Denk aan de voorzieningen Wmo 2015 (waaronder dagbesteding, diensten aan huis, rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen), de (ambulante) jeugdzorg en de inzet vanuit het participatiebudget. Zo dragen we zorg voor een samenhangend pakket van ondersteuning en diensten die bijdragen om mensen weer mee te laten doen in de samenleving of die zorgen voor ondersteuning daar waar dat niet vanzelf gaat.

De ondersteuning wordt zo dicht mogelijk bij mensen in de buurt georganiseerd, door de sociale wijkteams. Op deze wijze streven wij naar een laagdrempelige toegang en ondersteunen wij inwoners bij de zelfredzaamheid en de participatie zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. Dit sluit aan op de beoogde transformatie om de beweging in te zetten van de achterkant (inzet maatwerkvoorzieningen) naar de voorkant waarbij er eerder passende ondersteuning kan plaatsvinden, en meer wordt aangesloten op voorliggende voorzieningen waardoor een beroep op (duurdere) maatwerkvoorzieningen niet altijd meer noodzakelijk is.

In 2017 investeren wij in de doorontwikkeling van een integrale (gezins)aanpak (één huishouden, één plan) en de wijze waarop hieraan door het beschikbare ondersteuningsaanbod uitvoering wordt gegeven. Daarnaast zetten wij in 2017 in op de samenwerking met (zorg)aanbieders en woningcorporaties ten behoeve van een betere aansluiting tussen wonen en zorg zodat daar waar mogelijk inwoners kunnen uitstromen uit beschermde woonvormen naar zelfstandig wonen (met individuele begeleiding) en dat inwoners met een zorgvraag kunnen beschikken over een passende woning.

Tevens blijven we stevig inzetten op samenwerking met de regiogemeenten. Voor jeugd geldt, dat we daarbij gezamenlijk blijven inkopen. Door gezamenlijk in te kopen kunnen we efficiënte, effectieve, vraag gestuurde en tijdige opvoed- en opgroeiondersteuning realiseren. De complexiteit is te groot voor een gemeente alleen en gezamenlijk kunnen we nadrukkelijker sturen op de transformatie. In het najaar zal aan de raad de visie op Jeugdhulp 2017-2020 worden voorgelegd ter besluitvorming. Hierin worden voorstellen gedaan over o.a. een wijziging in de financiële kaders voor de financiële samenwerking, zoals verevening en het beschikbare bedrag in te zetten voor de inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp. Naast bedrijfsvoeringsaspecten zal de regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp zich in 2017 meer richten op het delen van kennis en ervaringen om zo de beoogde veranderingen te bewerkstelligen.

Ambities binnen huidige programma

Ambitie 2.1Iedereen in Zwolle kan naar vermogen meedoen en doet mee: inwoners zijn zelfredzaam en kunnen participeren in de samenleving Ambitie 2.2Er is een inclusieve arbeidsmarkt waarin inwoners met een bijstandsuitkering en in een kwetsbare positie naar vermogen deelnemen aan de samenleving Ambitie 2.3Kinderen/jongeren en ouders/verzorgers zijn zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participeren

Financiën

Financieel overzicht programma - ambities

Baten en lasten 2017 (x 1.000€)

Lasten

Baten

reserves

storting in

onttrek. uit

Ambitie 2.1: Iedereen doet naar vemogen mee

33.191

6.398

Ambitie 2.2: Participatie bijstandsgerechtigden

25.030

4.007

Ambitie 2.3: Participatie kinderen/jongeren en ouders

33.697

Programma Inwonersondersteuning

91.918

10.405

0

0

Saldo algemene dekkingsmiddelen

-81.513