Programma 9. Bedrijfsvoering

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

41.502

42.321

42.543

42.591

42.605

Baten

11.632

11.301

11.301

11.301

11.301

Saldo van baten en lasten

0

-29.870

-31.020

-31.242

-31.290

-31.304

Toevoeging aan reserve

977

739

739

739

739

Onttrekking aan reserve

767

512

512

512

512

Geraamd resultaat

0

-30.080

-31.247

-31.469

-31.517

-31.531

Mutaties meerjarenraming:

ontwikkeling kapitaallasten

819

849

1.419

aanpassing baten vanwege ontwikkeling kapitaallasten

-800

-807

-1.335

Structurele bestedingen PPN 2017 - 2020:

wet banenafspraak (garantiebanen)

-171

-241

-312

-368

Incidentele bestedingen PPN/begroting:

Smart Zwolle

-57

-92

Toelichting verschil 2017 t.o.v. 2016:

Het programmabedrijfsvoering is ingaande 2016 voor het eerst vorm gegeven, met ingang van 2017 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd waardoor de lasten op het programma iets toenemen en bij andere programma's tot een verlaging leiden.
Voor de begrotingsonderdelen waar sprake van kostendekkende tarieven worden de overheadlasten meegeteld in de tariefbepaling. Zie de berekening van de afzonderlijk leges en heffingen in de tarievennota. Voor 2017 ligt het overhead bedrag per formatieplaats op ca. € 61.000.