Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

6.391

3.289

6.612

9.672

12.306

Baten

306.958

302.604

308.123

311.872

315.894

Saldo van baten en lasten

0

300.567

299.315

301.511

302.200

303.588

Toevoeging aan reserve

3.278

179

179

179

179

Onttrekking aan reserve

939

909

19

19

19

Geraamd resultaat

0

298.228

300.045

301.351

302.040

303.428

Mutaties meerjarenraming:

ontwikkeling kapitaallasten

3

6

9

aanpassing baten vanwege ontwikkeling kapitaallasten

-3

-6

-9

stadsuitbreidingslasten

-25

-69

-113

stelpost vervangingsinvesteringen

-220

-441

-668

stelpost renteresultaat

70

-330

-480

stelpost loon- en prijsaanpassingen

-2580

-4825

-7110

stelpost inflatie gemeentelijke tarieven

790

1365

1955

stelpost FLO vm brandweerpersoneel

-106

-201

-124

algemene uitkering gemeentefonds

4494

7417

10533

stelposten gerelateerde aan algemene uitkering

-115

-173

-181

OZB volume-aanpassing

238

492

811

vennootschapsbelasting

-400

-400

-400

stelpost buffer sociaal domein ivm incidentele vrijval in 2017

-950

-950

-950

stelpost bezuinigingsopgave sociaal domein

1000

1000

1000

Incidentele bestedingen PPN/begroting:

Stelpost verhoogde asielinstroom: capaciteit en integratie

-115

Toelichting verschil 2017 t.o.v. 2016:
Bij de PPN 2017-2020 zijn structurele middelen (€ 100.000) beschikbaar gesteld voor het budget oninbare vorderingen.
Het verschil tussen 2017 en 2016 wordt in grote lijnen verklaard door twee bewegingen. Enerzijds een toename van de gemeentefondsuitkeringen en anderzijds een lager renteresultaat vanwege de gewijzigde rente doorbelastingsystematiek. Het nadeel op de rente in dit programma wordt gecompenseerd door de rentevoordelen op de inhoudelijke programma's.