Programma 6. Toekomstgerichte stad

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

54.489

46.599

46.613

46.605

46.401

Baten

53.850

46.895

47.395

47.395

47.395

Saldo van baten en lasten

0

-639

296

782

790

994

Toevoeging aan reserve

9.733

7.043

7.043

7.043

7.043

Onttrekking aan reserve

4.993

3.300

3.300

3.300

3.300

Geraamd resultaat

0

-5.379

-3.447

-2.961

-2.953

-2.749

Mutaties meerjarenraming:

ontwikkeling kapitaallasten

-36

-206

-109

aanpassing baten vanwege ontwikkeling kapitaallasten

42

220

327

vervallen incidentele dekking bouwleges

500

500

500

Structurele bestedingen PPN 2017 - 2020:

veegplan bestemmingsplannen (groenstroken)

-20

-20

-20

-20

Incidentele bestedingen PPN/begroting:

verkeersregelaars station - binnenstad

-75

-63

water/klimaatbestendige stad

-100

-100

dekking uit budget bevoegd gezag

100

100

omgevingswet

-250

-395

woonvisie en marktonderzoeken

-100

dekking: reserve nog uit te voeren werken/bestaand budget

100

klimaatadaptatie (water)

-336

energietransitie

-95

versnellingsactie sociale woningbouw 1e fase (aanvulling)

-190

Toelichting verschil 2017 t.o.v. 2016:
De opbrengst bouwleges is evenals in 2016 incidenteel verlaagd met € 0,5 mln. Bij de perspectiefnota 2018-2021 beoordelen wij of de verlaging zal worden gecontinueerd.
In het kader van de bezuinigingen is de winstafdracht op het parkeren met € 190.000 verhoogd. (PPN 2017-2020)