Overzicht reserves

Overzicht van reserves begroting 2017

Stand per

toevoegingen

onttrek-

Stand per

1-1-2017

rente

overige

kingen

31-12-2017

1. Weerstand- en risicoreservering

A01

Algemene reserve

26.503.597

150.000

1.718.000

24.935.597

A02

Risicoreserve Sociaal Domein

7.860.000

7.860.000

Totaal Weerstand- en risicoreservering

34.363.597

0

150.000

1.718.000

32.795.597

2. Reservering gekopp.aan kostendekkingsbeginsel

B01

Begraafplaatsen

351.147

13.825

364.972

B02

Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen

110.539

13.182

97.357

Totaal Reservering gekoppeld aan kostend. beginsel

461.686

0

13.825

13.182

462.329

3. Reservering voor lopende exploitatielasten

a. ter dekking kapitaal-/exploitatielasten

C01

ICT investeringen

389.709

131.192

240.000

280.901

C02

Kapitaallasten wagenpark

35.000

35.000

C03

Algemene bedrijfsreserve Vastgoed

79.566

585.827

642.893

22.500

C04

Dekkingsreserve kapitaallasten

2.883.520

43.252

6.317.965

298.299

8.946.438

b. onderhoudsreserveringen

D01

Onderhoud panden gemeentelijke organisatie

1.190.340

127.206

36.357

1.281.189

D02

Reserve civiele infrastructuur

333.847

388.800

575.000

147.647

D03

Onderhoud Wythmenerplas

279.600

16.483

220.468

75.615

D06

Onderhoud wijk- en buurtcentra

38.195

111.020

33.397

115.818

D07

Onderhoud sportaccommodaties

208.596

230.884

273.262

166.218

D08

Onderhoud verhuurde panden

531.858

2.930.652

2.684.861

777.649

D09

Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden

2.692.237

435.027

1.143.609

1.983.655

c. rechtspositionele verplichtingen

E01

Res.Alg.Pensioenwet Polit.Ambtsdr.(APPA)

1.330.771

99.874

1.230.897

E02

Rechspositionele verplichtingen publiekszaken

76.151

1.142

39.300

37.993

d. bedrijfsvoeringsreserves

F01

Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie)

14.000

14.000

F02

Bedrijfsvoeringsreserve algemeen

1.598.567

1.598.567

F03

Bedrijfsvoeringsreserve Shared Serv.Centrum

17.324

17.324

Totaal Reservering voor lopende exploitatielasten

11.699.281

44.394

11.275.056

6.287.320

16.731.411

4. Overige bestemmingsreserves

a. nog uit te voeren werken

G02

Nog uit te voeren werken sociaal

1.755.452

184.278

1.046.330

893.400

G03

Nog uit te voeren werken fysiek

3.688.677

93.550

2.697.910

1.084.317

G04

Nog uit te voeren werken bestuur en org.

415.566

46.000

81.000

380.566

b. overige bestemmingsreserves

H01

Stadsontwikkelfonds

3.690.600

4.550.000

1.256.000

6.984.600

H02

Reserve incidentele bestedingen (v/h MIB)

3.473.496

4.615.000

2.645.000

5.443.496

H04

Stadsuitleg

4.552.340

200.000

3.117.965

1.634.375

H06

Parkeren (vh Bereikbaarheidsfonds)

5.728.785

-2.500

2.403.333

3.322.952

H07

Hoofdinfrastuctuur Stadshagen (HIS)

697

697

H08

Bestemmingsplannen

186956

180.000

313.540

53.416

H09

Openbaar vervoer

0

75.000

75.000

0

H10

Decentralisatiefonds stadsvernieuwing

1.509.544

770.051

739.493

H11

Gebiedsbeheersplan

8.959.541

134.393

722.000

500.000

9.315.934

H12

Spoorzone

2.603.156

2.400.000

2.382.687

2.620.469

H13

Voorsterpoort

5.719.633

5.719.633

H14

Verkiezingen

327.922

147.800

220.000

255.722

H15

Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding

314.814

314.814

Totaal Overige bestemmingsreserves

42.927.179

134.393

13.211.128

17.508.816

38.763.884

Stelpost inschatting hogere

5.000.000

5.000.000

reservering bij jaarrekening

TOTAAL RESERVES

94.451.743

178.787

24.650.009

25.527.318

93.753.221