Meerjarenbalans

Meerjarenbalans 2015-2020

Rekening

Begroting

Begroting

begrote meerjarenbalans

(bedragen x € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Activa:

Vaste activa

immateriele vaste activa:

kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

21

4.778

4.367

3.999

3.571

3.218

materiële vaste activa:

investeringen met economisch nut

314.049

418.597

411.272

411.474

405.481

391.522

af: voorziening

-15.222

-15.222

-15.222

-15.222

-15.222

Investeringen met economisch nut, waarvoor te bestrijding

van de kosten een heffing kan worden geheven

33.212

33.543

32.025

30.529

29.045

27.562

investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

13.886

15.877

22.454

21.282

20.177

19.127

in erfpacht uitgegeven

3.426

3.567

3.567

3.567

3.567

3.567

financiele vaste activa:

kapitaal verstrekkingen aan:

deelnemingen

1.298

1.296

1.296

1.296

1.296

1.296

gemeenschappelijke regelingen

2

2

2

2

2

leningen aan:

woningbouwcorporaties

18.805

15.100

14.139

13.138

12.182

11.211

deelnemingen

4.488

4.285

4.082

3.879

3.676

3.473

overige verbonden partijen

19.549

5.135

5.030

4.919

3.972

3.851

overige langlopende leningen

11.646

10.734

9.872

9.114

8.347

7.778

overige uitzettingen > 1 jaar

1.043

782

521

261

-

-

bijdrage aan activa in eigendom van derden

4.308

-

-

-

-

Totaal vaste activa

425.731

498.474

493.405

488.238

476.094

457.385

Vlottende activa

voorraden:

bouwgronden in exploitatie

69.321

78.834

80.180

72.221

65.811

59.338

af: voorziening

-14.811

-15.007

-15.207

-15.411

-15.620

-15.832

nniegg en overige voorraden

47.588

-

-

-

-

-

uitzettingen < 1 jaar

28.857

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

liquide middelen

1.178

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

overlopende activa

20.533

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

Totaal vlottende activa

152.666

113.827

114.973

106.810

100.191

93.506

TOTAAL ACTIVA

578.397

612.301

608.378

595.048

576.285

550.891

Passiva

Vaste passiva

eigen vermogen

algemene reserve

27.000

26.504

24.936

24.836

24.836

24.836

bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

471

462

462

462

452

442

overige bestemmingsreserves

90.162

67.486

68.355

62.268

63.395

62.787

gerealiseerd resultaat

7.224

-

-

-

-

-

voorzieningen

10.246

7.139

6.779

6.435

6.197

5.891

vaste schulden

onderhandseleningen van:

openbare lichamen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

binnenlandse banken en overige financiele instellingen

260.870

254.266

237.903

234.498

225.144

221.765

overige binnenlandse sectoren

2.297

2.340

2.160

1.980

1.800

1.620

buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven

20.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

en overige sectoren

Totaal vaste passiva

438.270

408.197

390.595

380.479

371.824

367.341

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente typische

looptijd korter dan één jaar

vlottende schulden < 1 jaar

62.216

39.950

39.950

39.950

39.950

39.950

overlopende passiva

77.911

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

financieringstekort

89.154

102.833

99.619

89.511

68.600

Totaal vlottende passiva

140.127

204.104

217.783

214.569

204.461

183.550

TOTAAL PASSIVA

578.397

612.301

608.378

595.048

576.285

550.891