Programma

4. Inkomen

De meeste Zwollenaren hebben een baan, kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien en zijn ook op andere manieren actief in de samenleving. Inwoners die niet zelfstandig kunnen voorzien in hun bestaan helpen we met het zoeken naar werk, en zolang met werk nog geen zelfstandig bestaan mogelijk is, met inkomensondersteuning. Samen met hen, met diverse partners en met werkgevers uit de regio streven we er naar dat in Zwolle niemand in armoede hoeft te leven of op te groeien. Door het bevorderen van (economische en financiële) zelfredzaamheid en participatie willen we sociaal isolement voorkomen. De Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vormen de belangrijkste wettelijke kaders van dit programma. Relevante kaderstellende nota's zijn de Kadernota Sociaal domein "Werken vanuit vertrouwen" (raadbesluit 2012) , de kadernota en het uitvoeringsprogramma van de Participatiewet in Zwolle "Meedoen mogelijk maken". De ondersteuning vanuit programma Inkomen wordt geboden vanuit een integraal perspectief: er zijn onder andere verbindingen met het maatschappelijk voorveld, met de regionale arbeidsmarkt, jeugdbeleid, gezondheidszorgbeleid, onderwijs, welzijn, sport. De ondersteuning kan kortdurend zijn, maar ook voor lange tijd worden geboden, met name aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We steven in Zwolle naar een inclusieve arbeidsmarkt. Iedereen met arbeidsvermogen wordt naar werk toe geleid, bij voorkeur naar regulier werk en waar nodig naar een beschutte werkplek of een werkplek met loonkostensubsidie. Goede werkgeversdienstverlening vinden we daarbij van belang. De re-integratieondersteuning en regionale werkgeversaanpak is verder uitgewerkt in programma Inwonersondersteuning.

Ambities binnen huidige programma

Ambitie 4.1Alle Zwollenaren moeten in hun levensonderhoud kunnen voorzien Ambitie 4.2Alle kinderen kunnen zich ontplooien ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin ze opgroeien Ambitie 4.3Inwoners kunnen hun financiële belangen zelf behartigen of worden indien nodig daarin door ons ondersteund

Financiën

Financieel overzicht programma - ambities

Baten en lasten 2017 (x 1.000€)

Lasten

Baten

reserves

storting in

onttrek. uit

Ambitie 4.1: Kunnen voorzien in levensonderhoud

60.424

47.343

Ambitie 4.2: Ontplooiing ongeacht financiële situatie gezin

453

Ambitie 4.3: Zelf behartigen financiële belangen

2.083

598

Programma Inkomen

62.960

47.941

0

0

Saldo algemene dekkingsmiddelen

-15.019