Je veilig weten en voelen is een van de belangrijkste fundamenten in het leven. Het is een van de basisvoorwaarden voor een individu, groep of stad om zich te kunnen ontplooien en ontwikkelen. Wanneer de veiligheid in wijken of buurten onder druk staat, kan dit een grote maatschappelijke impact hebben. Begrijpelijk, gezien de waarde die we als samenleving hechten aan het veilig kunnen zijn.

Gelukkig is Zwolle een veilige stad. Dit is iets waar we trots op zijn, want veiligheid ontstaat niet vanzelf. Dit is het resultaat van iedereen die de stad en anderen een warm hart toedraagt. Als gemeente zetten we ons dagelijks in om samen met onze partners, inwoners en ondernemers deze veilige stad te behouden. We voorkomen zoveel mogelijk het ontstaan van criminaliteit en overlast door vroegtijdig te anticiperen op ontwikkelingen. Wanneer er toch vormen van criminaliteit of overlast ontstaan, ontwikkelen we hiervoor een strategie op maat en gaan gericht te werk. Hierdoor dragen we continue bij aan vitale wijken in de stad.

Criteria

We versterken de sociale veiligheid door het voorkomen en tegengaan van criminaliteit, overlast en gevoelens die daarmee samenhangen , zodanig dat:

  • We overlast, woninginbraken en hennepteelt tegengaan en zorgen dat inwoners zich veilig voelen in onze wijken en buurten.

  • We het veiligheidsniveau bij evenementen behouden.

  • We inwoners, ondernemers en organisaties in staat stellen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zorgen dat we deze niet overnemen.

  • We zover mogelijk voorkomen dat onze inwoners radicaliseren, zicht hebben op diegene die dit wel doen en ingrijpen wanneer nodig is.

  • We de ogenschijnlijke onaantastbaarheid van OMG’s doorbreken.

  • We de effectiviteit van onze veiligheidsinstrumenten en –bevoegdheden kennen.

  • We door het Veiligheidshuis IJsselland recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen voorkomen en verminderen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg.

  • We georganiseerde criminaliteit tegengaan door samenwerking met partners in het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Oost-Nederland.