Vastgoedmanagement is een middel tot het realiseren van een optimale afstemming tussen het gemeentelijk vastgoed en de verschillende opgaven in de stad, zodanig dat een betere systematiek wordt ontwikkeld voor het matchen van vraag en aanbod (proactief, langjarig en integraal), er meer wordt ingezet op het prognosticeren van de maatschappelijke vraag naar vastgoed, er een betere aansluiting is tussen privaat en publiek maatschappelijk vastgoed en er op wijkniveau wordt gewerkt aan het werken aan een 'gezond' schaarste aan maatschappelijk vastgoed. Financiële stabiliteit wordt gerealiseerd door het generen van structurele opbrengsten door verhuur en incidentele opbrengsten door verkoop.

Het gemeentelijk vastgoed dient toekomstbestendig te zijn en mee te kunnen in de huidige energietransitie. Door een brede aanpak van verduurzaming binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille ontstaan kansen om in positieve zin aan deze transitie bij te dragen. Hiertoe is er nauwe samenwerking en committent nodig van zowel de gemeente als haar huurders.

Criteria

We realiseren een toekomstgerichte solide en duurzame vastgoedportefeuille gericht op maatschappelijke vraag en financiële stabiliteit, zodanig dat:

  • Maatschappelijke vraagstukken m.b.t. huisvesting beter kunnen worden gefaciliteerd;

  • Gebouwen zonder maatschappelijk doel kunnen worden afgestoten;

  • Verdere reductie van leegstand binnen de vastgoedportefeuille kan worden gerealiseerd;

  • Door het optimaliseren van de onderhoudsystemen een reductie van kosten gerealiseerd kan worden;

  • Met het toepassen van een split incentive, verduurzaming kan worden gerealiseerd.