De gemeente Zwolle is eigenaar van een vastgoedportefeuille bestaande uit circa 375 gebouwde objecten. Het in eigendom hebben van vastgoed biedt diverse kansen, maar schept tevens verplichtingen. We zien vastgoed als een middel om ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en activiteiten te faciliteren of aan te jagen. Diverse maatschappelijke organisaties in de stad maken voor hun activiteiten gebruik van gemeentelijk vastgoed. Naast deze maatschappelijke waarde, vertegenwoordigt ons vastgoedbezit ook een substantiële financiële waarde. Verhuur genereert structurele opbrengsten, verkoop resulteert in incidentele revenuen en structurele financiële effecten. Het monitoren van de maatschappelijke en financiële prestaties van de gebouwenportefeuille is een continu proces, met aandacht voor de huurderstevredenheid, kwaliteit van gebouwen en afstemming van vraag naar en aanbod van vastgoed. De kern van ons gemeentelijk vastgoedmanagement is vastgelegd in een Nota Vastgoedmanagement. Dit beleidsdocument is in 2013 vastgesteld. Actualisatie volgt in 2017.

De focus zal liggen op een goede afstemming tussen vraag en aanbod waarbij het verder reduceren van de leegstand en de verkoop van het niet maatschappelijk vastgoed speerpunten zullen zijn. Met de vergroting van de focus naar het maatschappelijke vastgoed zal er beter ingesprongen kunnen worden op de vraagstukken vanuit een maatschappelijk context welke spelen binnen de stad.

Doelstellingen

Doel 7.5.1We realiseren een toekomstgerichte solide en duurzame vastgoedportefeuille gericht op maatschappelijke vraag en financiële stabiliteit