Vanuit de wetgeving op het gebied van de Ruimtelijke Ordening zijn Omgevingsvisie en Omgevingsplannen (opvolger van het bestemmingsplan) verplicht. Deze geven de actuele kaders, waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst en mogelijk worden gemaakt. De komende periode gaan we actief aan de slag met het implementeren van de stelselwijziging in het Omgevingsrecht. Dat gebeurt op een integrale wijze, organisatiebreed. Aanvragen voor bouw, verbouw, uitbreiding, ander gebruik, etc., zullen op een vlotte en duidelijke manier beoordeeld en afgehandeld moeten worden. Daarmee gaat het niet alleen over de inhoud en de regels, maar ook over de procedures.

Criteria

We z orgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium , zodanig dat:

  • concreet invulling gegeven wordt aan de Omgevingswet met bijbehorende transities.

  • samenhang tot stand gebracht wordt tussen beleid, regels, beheer en vergunningen.

  • zorggedragen wordt voor evenwicht tussen rechtzekerheid en flexibiliteit.

  • begeleiding van initiatieven en afhandeling van aanvragen op een vlotte wijze en binnen de wettelijke termijnen plaats vindt.