Het Zwolse erfgoed met haar waardevolle gebouwen, historische structuren en archeologische rijkdommen heeft naast de belangrijke historische waarde en identiteitswaarde een onderscheidende en aantrekkende kracht voor de stad. Zwolle behoort tot de grote monumentengemeenten in Nederland. Er zijn 534 rijksmonumenten, 337 gemeentelijke monumenten en 1 archeologisch rijksmonument. Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek is van groot belang omdat dit regelmatig de enige bron is voor onze geschiedschrijving. We koesteren ons erfgoed, doen er onderzoek naar en zorgen samen met onze partners in de stad voor een duurzame instandhouding. We laten ons erfgoed een leidend en inspirerend principe zijn in ruimtelijke ontwikkelingen.

De nieuwe Erfgoedwet (2016) brengt onder meer de wijziging van de huidige opgravingsvergunning naar certificering van ons archeologisch onderzoeksteam met zich mee. Een andere ontwikkeling voor het beleidsterrein is de Omgevingswet. Wij willen ons erfgoed op een inspirerende en passende wijze onderdeel laten zijn van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Herkenning, eigenheid en identiteit zijn sleutelbegrippen en inspiratiebron. Door naar de historisch gegroeide omgeving te kijken, wordt onze (cultuur)historie een creatieve verbinding tussen verleden en toekomst.

Criteria

We onderzoeken en koesteren het Zwolse erfgoed en zetten het in als één van de leidende en inspirerend thema's bij ruimtelijke ontwikkelingen, zodanig dat:

  • de monumentale- en cultuurhistorische waarden in Zwolle in stand worden gehouden en de kwaliteit behouden blijft

  • het beheer en behoud van het bodemarchief op een goede manier plaatsvindt

  • de eigenheid van de plek inspirerend is bij ontwikkelingen en daarmee bijdraagt aan een betere (ruimtelijke) belevingswaarde

  • door archeologisch en bouwhistorisch onderzoek de waarde van het Zwolse erfgoed beter kan worden geduid

  • de onderzoeksresultaten richtinggevend zijn voor planaanpassingen en ontwikkelingen