Zwolle beschikt over een groot areaal openbare ruimte: Vele strekkende kilometers wegen, fietspaden, busbanen en trottoirs. Vele vierkante kilometers groen, met bomen en struiken. En ook veel straat – en parkmeubilair, bruggen en viaducten. Van deze openbare ruimte wordt dagelijks gebruik gemaakt door bewoners en bezoekers van de stad. Deze gebruikers mogen ervan uitgaan dat de openbare ruimte veilig begaanbaar is.

Met slimme en samenlevingsgerichte projecten bevorderen we verkeersveiligheid. Het aantal dodelijke ongevallen over de jaren 2010-2013 bedroeg gemiddeld twee per jaar en het aantal ongevallen met (ziekenhuis)letsel gemiddeld 14 per jaar. Door aanpassingen in de weginfrastructuur of het bevorderen van veilig verkeersgedrag is de inzet erop gericht het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden terug te brengen. Daarbij is er extra aandacht voor de veiligheid en het verkeersveilig gedrag van de meest kwetsbare weggebruikers (scholieren, ouderen). Daarnaast melden inwoners circa 250 vragen/klachten per jaar over verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het gaat met name om: verkeersveiligheid bij scholen en in woonwijken (hard rijden), overlast door teveel geparkeerde auto’s in woonwijken (zie parkeren), geluidoverlast van auto- en spoorverkeer en overlast door logistieke bewegingen in de binnenstad

Door Vergunningverlening, toezicht en handhaving bevorderen we dat mensen de openbare ruimte veilig gebruiken en de regels naleven. Bij alle keuzes die wij maken om onze beperkte capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten richten we ons op die taken die voor veiligheid en leefbaarheid het meest van belang zijn.

Criteria

We zorgen voor een veilig gebruik van de openbare ruimte en verkeersveiligheid, zodanig dat:

 • De veiligheid voor de gebruikers de hoogste prioriteit heeft bij het beheer van de openbare Ruimte.

 • We met een risicogerichte inzet van de Vergunningen en Toezicht en Handhavingstaken een bijdrage leveren aan een veilig en leefbaar Zwolle.

 • de verkeersveiligheid toeneemt:

  • Verkeersdoden en ziekenhuisgewonden door een onveilig ingerichte infrastructuur worden voorkomen.

  • De fietsveiligheid verder wordt verbeterd door de positie van de fiets(er) te versterken.

  • De veiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers (scholieren, ouderen) wordt vergroot.

  • Het ervaren van verkeersonveiligheid of overlast van verkeer afneemt.

  • Weggebruikers een eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid in het verkeersgedrag voelen.

  • Inwoners en organisaties zich gehoord weten bij vragen en knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer.