Klimaatadaptatie is één onze speerpunten. Zwolle is kwetsbaar voor klimaatveranderingen: er komt meer water over de rivieren en extremer weer. We staan voor een flinke opgave. Daarbij gaat het niet alleen over waterveiligheid (overstromingsgevaar vanuit de rivieren), maar ook over leefbaarheid (omgaan met extreem weer en water uit het achterland), het beschermen van economische functies en vitale infrastructuren en het benutten van economische kansen (delta’s zijn economische knooppunten, aanjagen van blauwe economie, klimaatadaptatie als nieuw exportproduct). In de IJssel-Vechtdelta hebben we een rijke waterhistorie. De binnenstad van Zwolle ontstond op de hogere gronden (dekzandruggen) in een delta van meanderende stroompjes en rivieren. Er waren nog geen dijken. De polder Mastenbroek stamt uit 1364 en is daarmee één van de oudste polders van ons land. Onze rijke steden danken we aan de handel langs de rivieren. Eens was Zwolle de 3e zeehaven van Nederland. Tot aan de aanleg van de afsluitdijk in 1932 was er eb en vloed in de binnenstad. Door de opkomst van het autoverkeer, de aanleg van dijken en andere technische oplossingen voor waterbeheer, is de stad het contact met het water en de daarbij horende identiteit en dynamiek deels kwijtgeraakt. De stad keerde zich af van het water. De klimaatveranderingen dwingen ons er toe om weer bewust te leven met het water. Er zijn grenzen aan techniek. Piekbuien, droogte en andere waterpeilen (IJsselmeer) vragen om meer ruimte en marge voor water. Dit biedt kansen voor natuur, ruimtelijke kwaliteit en economie. Genieten en gebruik maken van onze mooie delta is een belangrijk onderdeel daarvan.

De raad heeft de wateragenda ‘Zwolle Stroomt’, in 2015 vastgesteld, waarmee we inzetten op de thema's veiliger en robuuster, Duurzamer en efficiënter, aantrekkelijker en levendiger. Het hart van de wateragenda wordt gevormd door actief en slim samenwerken. Voor verdere invulling van klimaatadaptatie in Beheer en Onderhoud (zoals het gemeentelijk rioleringsplan) verwijzen we naar het programma Vitale Wijken.

Criteria

We versterken onze positie op het gebied van klimaatadaptatie en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta , zodanig dat:

 • De stad veiliger en robuuster is:

  • de stad en ommeland in de toekomst veilig zijn voor hoogwater in de rivieren en weteringen

  • de stad in de toekomst is aangepast op extremen ten aanzien van wateroverlast, droogte en hitte

  • in de stad en regio het waterrobuust ontwikkelen, bouwen en beheren de normaalste zaak van de wereld is

 • De uitvoering duurzamer en efficiënter is: (zie 7.4.1.)

  • wordt bijgedragen aan een gezondere leefomgeving waarbij geen contact is met vuilwater (o.a. ziekteverwekkers)

  • regenwater waar mogelijk wordt hergebruikt

  • energie en grondstofwinning uit (afval)water wordt gerealiseerd

  • de kosten voor beheer en onderhoud omlaag gaan

 • De stad aantrekkelijker en levendiger is:

  • natuur en gebruik hand in hand gaan

  • schoon water bijdraagt aan het vergroten van de biodiversiteit

  • water als leefomgevingskwaliteit en economische kracht wordt gezien.

 • We internationaal profileren:

  • nationale samenwerking leidt tot meer kennisontwikkeling en innovatie die kan worden ingezet om Zwolle (en andere deltasteden) klimaatbestendig te maken

  • de koploperpositie van Zwolle op het gebied van klimaatadaptieve steden als (export)product wordt verzilverd

  • de Europese subsidiemogelijkheden strategischer worden ingezet

 • We dit doen door slim samen te werken:

  • Overheden, Onderwijsinstellingen, Ondernemers, Onderzoekers en initiatieven van Onderop samen een keten vormen

  • Kennis en innovatiekracht gebundeld wordt

  • Zwolse inwoners en bedrijven water- en klimaatbewust zijn en handelen

  • er nieuwe financiële arrangementen ontstaan (financiële innovatie)

  • Maatregelen op verschillende schaalniveaus (van internationale rivieren tot regentonnen)een logisch en effectief geheel worden.

  • Werk met werk gemaakt wordt (slim meekoppelen)