Energietransitie en Klimaatadaptatie heeft Zwolle als speerpunten benoemd in de strategische opgaven voor de stad.

Zwolle is kwetsbaar voor klimaatveranderingen: er komt meer water over de rivieren en extremer weer. We staan voor een flinke opgave voor het klimaatbestendig inrichten van Zwolle. Het groene netwerk en de uitvoering van de visie op de ondergrond leveren een substantiële bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle.

Er gebeurt al veel in de stad op het gebied van energietransitie. Dat is ook nodig gezien de opgave die er ligt met EU-doelstellingen, afspraken die zijn gemaakt in het SER Energie-akkoord én meest recent rondom de klimaatconferentie van Parijs. Bovendien heeft de gemeenteraad van Zwolle bij het vaststellen van de Agenda Duurzaamheid in 2015 bepaald dat Zwolle op termijn energieneutraal moet zijn. Niet alleen de gemeente Zwolle is ambitieus. Ook onze samenwerkingspartner de provincie Overijssel is bezig haar energiebeleid te actualiseren en toont daarin een forse ambitie. De urgentie op dit onderwerp was er al, maar wordt steeds groter en breder onderkend.

Doelstellingen

Doel 6.4.1We bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is Doel 6.4.2We zorgen dat groen één van de leidende thema’s is bij stedelijke ontwikkeling Doel 6.4.3We zorgen dat de ondergrond bijdraagt aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en duurzaam waterbeheer en de energiepotentie maximaal wordt benut Doel 6.4.4We versterken onze positie op het gebied van klimaatadaptatie en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta