Niet alle Zwolse inwoners zijn in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden mee te doen in de samenleving en maatschappelijk zelfredzaam te zijn. In de Veerkrachtmonitor is er in 12 van de 54 buurten van Zwolle sprake van een laag sociaal kapitaal (t.o.v. Zwolse gemiddelde).

Door inzet van wijkgericht welzijnswerk willen we het menselijke kapitaal in buurten en wijken versterken, vergroten, mobiliseren en ondersteunen zodat er een leefomgeving ontstaat die sociale samenhang kent. De omvang van de opgaven in wijken en buurten is leidend voor de omvang en intensiteit van de inzet van het wijkgericht welzijnswerk. Een gedeelte van de uitvoering vindt plaats binnen de sociale wijkteams.

Zodra dit nodig is, wordt in samenspraak met de zorgvrager, het sociaal netwerk/mantelzorger en het sociale wijkteam bepaald welke zorg en ondersteuning nodig is en op welke manier dit georganiseerd wordt.

Criteria

Het vergroten van de veerkracht van buurtbewoners en doelgroepen , z odanig dat er:

  • meer inwoners met eigen kracht en competenties in staat zijn hun eigen leven (beter) te organiseren en inhoud te geven

  • specifiek daar waar de veerkracht (ver) onder het Zwolse gemiddelde ligt)

  • meer mensen maatschappelijk actief zijn

  • meer mensen actief in de buurt zijn

  • meer mensen aan het werk zijn

  • meer inwoners van Zwolle langer zelfstandig (thuis) blijven wonen

  • meer (algemene) sociale activiteiten in (12) kwetsbare buurten in 2018 plaats vinden

  • een aanzienlijk deel van de activiteiten van wijkorganisaties gericht is op het versterken van sociale netwerken