Het merendeel van de Zwolse jongeren en hun ouders is in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden (samen kracht) mee te doen in de samenleving en op te groeien tot zelfstandige en participerende volwassenen. Voor een klein deel is dit niet een vanzelfsprekendheid. Daarom wordt ingezet om de eigen kracht en samenkracht te versterken, waarbij het gezin zoveel mogelijk zelf de regie behoudt. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het bieden van kansen aan kinderen en jongeren om op te groeien tot zelfredzame volwassenen die zich in kunnen zetten voor de sociale omgeving en de maatschappij en het creëren van een stimulerende, gezonde en veilige omgeving voor hun kinderen. Ouders staat er echter niet alleen voor. Ook familie, buren, vrienden, de school en vrijwilligers bij buitenschoolse activiteiten en professionals die met kinderen en jongeren werken geven vorm aan het opvoed klimaat waarin kinderen en jongeren opgroeien. Het helpt als er om gezinnen heen een positief opvoedklimaat is. Een ‘pedagogische civil society' van gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. In een goed functionerende pedagogische civil society bestaat er bij inwoners de bereidheid om in de eigen sociale netwerken en in het publieke domein bij te dragen aan het opgroeien en opvoeden van kinderen (‘It takes a village to raise a child’). Waar zich toch hobbels voordoen in het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren is preventieve professionele ondersteuning beschikbaar als dat nodig is. Preventie is er opgericht om problemen zoveel te voorkomen, en zo vroeg mogelijk te signaleren. Investeren in preventie voor de jeugd bevordert de kwaliteit van leven van jeugdigen en hun ouders en de kan ook de behoefte aan duurdere zorg beperken tot waar dit echt noodzakelijk is.

Criteria

We willen het opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen in Zwolle verder versterken , zodanig dat :

 • Er eind 2017 inzicht is in opvoedingsvragen van ouders/verzorgers, mensen in het informele netwerk van jongeren (‘social brokers’) en scholen.

 • In 2018 meer vrijwilligers in verenigingen en beroepskrachten in basisvoorzieningen zijn toegerust om gedrag te leren herkennen en de handvatten hebben om hier goed op in te spelen dan in 2016.

 • In 2019 meer vrijwilligers in verenigingen en beroepskrachten in basisvoorzieningen de weg weten te vinden naar professionele jeugdhulp wanneer dit nodig is dan in 2016.

 • Er eind 2017 gezamenlijke afspraken met gemeenten en onderwijsinstellingen in de jeugdhulpregio IJsselland zijn over preventie en ondersteuning op scholen voor voortgezet onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs.

 • Er eind 2017 inzicht is in de succesfactoren van inzet van vrijwilligers in gezinnen waarvan ouders en/of kinderen een lichamelijke dan wel psychische beperking hebben

 • Er eind 2017 meer vrijwilligers beschikbaar zijn voor inzet in gezinnen waarvan ouders en/of kinderen een lichamelijke dan wel psychische beperking hebben dan eind 2016 (0-meting).

 • In 2017 meer kinderen 0-12 jaar naar de mening van hun ouders voor zichzelf kunnen opkomen dan in 2013 (0-meting Kindermonitor 2013: 93%)

 • Eind 2017 alle partners in jeugdbeleid zijn aangesloten op de Verwijsindex Risicojongeren.

 • Er in 2017 meer professionals bekend zijn met de jeugdopgaven in de wijk

 • Er in 2018 betrokken organisaties in stad en wijk een nieuwe werkwijze hebben ontwikkeld om ‘samen te sturen’ op signalen en nieuwe ontwikkelingen rondom jeugd

 • Er eind 2017 op stedelijk niveau een overkoepelend preventienetwerk van professionals is op het gebied van opgroeien en opvoeden