Doelstelling is om een zo hoog mogelijke sportparticipatie na te streven. Sport en bewegen dragen als onderdeel van een gezonde leefstijl immers bij aan het (langer) gezond en actief zijn van inwoners. Daarnaast draagt sporten en bewegen, in welk organisatieverband dan ook, bij aan maatschappelijke participatie en sociale cohesie. Mensen sporten met elkaar, ontmoeten elkaar en zetten zich, al dan niet als vrijwilliger, in om de sport en alles er omheen invulling te geven.

Criteria

We stimuleren e en zo hoog mogelijke sport- en beweegparticipatie in alle geledingen van de bevolking , zodanig dat:

  • Inwoners (langer) gezond en actief zijn en maatschappelijk participeren.

  • Integraal en inclusief sporten in vrijwel alle (reguliere) sportdisciplines mogelijk is.

  • De sport- en maatschappelijke participatie van meer kwetsbare doelgroepen (jeugd, senioren, inactieven, mensen met een beperking en minder draagkrachtige personen) toeneemt.