De wereld om ons heen verandert. Sport en bewegen maakt steeds meer onderdeel uit van ons leven, niet alleen omdat het leuk is, maar vooral ook doordat de samenleving zich meer en meer bewust is van het belang van sporten en bewegen in het kader van bijvoorbeeld een gezonde leefstijl en participatie. Daarin zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de sportverenigingen vanwege de bredere maatschappelijke rol die zij (kunnen) vervullen dan het sporten en bewegen alleen.

Sport en bewegen draagt als onderdeel van een gezonde leefstijl bij aan het langer gezond en actief zijn van inwoners. Daarnaast draagt sport en bewegen ongeorganiseerd en (anders-)georganiseerd bij aan de maatschappelijke en sociale participatie. Mensen ontmoeten elkaar via sport of dat nu bij de sportvereniging is, bij de sportschool of op straat. Men sport met anderen en zet zich, al dan niet als vrijwilliger, in om de sport en alles wat er om heen hangt op een goede en positieve manier invulling te geven. Daarnaast zien wij in sport een uitstekend instrument om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van arbeidsparticipatie. Dit alles vormt dan ook het uitgangspunt van het recent vastgestelde Actieplan Sport en bewegen.

We benutten de maatschappelijke rol van sport in gezondheidsbeleid, jeugd- en ouderenbeleid, welzijnsbeleid, armoedebeleid en participatie.

Doelstellingen

Doel 1.4.1We stimuleren een zo hoog mogelijke sport- en beweegparticipatie in alle geledingen van de bevolking Doel 1.4.2We versterken de vitaliteit van sportverenigingen Doel 1.4.3We vergroten de vitaliteit van sportaccommodaties