Wanneer inwoners van Zwolle ondersteuningsvragen hebben, dan willen wij dat inwoners hiermee terecht kunnen in hun eigen omgeving, zo laagdrempelig mogelijk. Inwoners kunnen hiervoor terecht bij het Sociaal Wijkteam (SWT). Het SWT biedt ondersteuning aan inwoners van Zwolle met welke vraag dan ook. Het SWT bouwt in Zwolle mee aan een samenleving waar inwoners zelf keuzes kunnen maken om zo zelfstandig mogelijk te leven. Een samenleving waar we omzien naar elkaar en iedereen kan meedoen. De inwoner zoekt daarbij samen met zijn mantelzorger(s) en het SWT naar de beste aanpak in zijn situatie. We sluiten aan bij de eigen kracht van Zwollenaren en ondersteunen hen met informatie en advies. Indien noodzakelijk kan het SWT zelf lichte of kortdurende ondersteuning bieden of toegang bieden tot andere vormen van maatschappelijke ondersteuning waar nodig. Het SWT staat daartoe in nauw contact met de aanbieders van de (maatwerk)voorzieningen.

Het SWT is: Humaan, daadkrachtig, dichtbij, verbindend en inspirerend

Criteria

Wij ondersteunen inwoners laagdrempelig en in hun eigen buurt bij vragen op verschillende levensterreinen waaronder maatschappelijke participatie en zelfstandig wonen, zodanig dat:

  • Inwoner weet waar hij met zijn ondersteuningsvraag terecht kan;

  • Inwoner is eigenaar van zijn vraag en oplossing.

  • Praat altijd mèt de inwoner.

  • Alle stappen zijn van waarde voor de inwoner.

  • Het moet gaan om een duurzame oplossing.

  • Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het proces (regie) en de resultaten die zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan.

  • Waar gewenst is onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar;

  • Ondersteuningsplan is integraal;

  • Ondersteuning is zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk;