Veel inwoners van Zwolle zijn in staat actief maatschappelijk te participeren en wonen zelfstandig, ook als zij ouder worden. Een gezonde leefstijl en actieve deelname aan de samenleving zijn daarin bevorderend. Een sterk sociaal netwerk en mogelijkheden en competenties om gebruik te maken van diensten en voorzieningen ook. Daar waar het bij inwoners beperkt mogelijk is of wordt om actief te participeren en zelfredzaam te zijn in de eigen leefomgeving, kunnen we inwoners ondersteunen met voorzieningen in het kader van de Wmo. De inzet van (maatwerk)ondersteuning vindt plaats in aanvulling op de eigen kracht, de kracht van het sociaal netwerk en de inzet van voorliggende voorzieningen en sluit aan op de persoonlijke situatie en behoefte. (samenkracht).

Criteria

We indersteunen i nwoners bij hun zelfredzaamheid en het langer zelfstandig wonen middels het bieden van (maatwerk)voorzieningen Wmo , zodanig dat:

  • maatwerkvoorzieningen worden zo integraal mogelijk ingezet;

  • maatwerkvoorzieningen worden ingezet in aanvulling op andere voorliggende voorzieningen;

  • maatwerkvoorzieningen worden ingezet in samenhang met voorzieningen uit de zorgverzekeringswet zoals wijkverpleging;

  • als maatwerkvoorziening noodzakelijk is, dan heeft inwoner keuze mogelijkheid naast Zorg in Natura voor een Pgb.