De toegang tot ondersteuning en het bieden van individuele ondersteuning en het verstrekken van voorzieningen vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen leefomgeving. Het gewenste effect is dat door de ondersteuning die wij bieden inwoners van Zwolle kunnen participeren in de samenleving en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen zolang dit kan. Wij willen dat inwoners weten waar zij met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen en daar waar inwoners ondersteuning nodig hebben, willen wij hen helpen in hun eigen buurt, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Wij doen dit door inwoners te ondersteunen in het vinden van oplossingen samen met hun sociale netwerk. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van beschikbare voorzieningen en initiatieven in de stad, algemene voorzieningen en waar nodig van maatwerkvoorzieningen.

Doelstellingen

Doel 2.1.1We ondersteunen inwoners laagdrempelig en in hun eigen buurt bij vragen op verschillende levensterreinen waaronder maatschappelijke participatie en zelfstandig wonen Doel 2.1.2We ondersteunen inwoners bij hun zelfredzaamheid en het langer zelfstandig wonen middels het bieden van (maatwerk)voorzieningen Wmo Doel 2.1.3We versterken het voorliggende veld