Op grond van de Wmo 2015 dragen wij vanaf 1-1-2015 ook verantwoordelijkheid voor het bieden van beschermd wonen aan mensen met psychische en/of psycho-sociale problematiek. Wij dragen zorg voor continuïteit en kwaliteit van (en toegang tot) deze voorzieningen binnen de wettelijke en financiële kaders. Wij streven er naar dat cliënten die tijdelijk beschermd wonen nodig hebben, zo snel als mogelijk weer zelfstandig kunnen wonen (al dan niet met ambulante begeleiding). In de regionale veranderagenda maatschappelijke opvang - beschermd wonen 2016-2019 zijn hiertoe de belangrijkste veranderrichtingen vastgesteld.

Criteria

We bieden (tijdelijk) beschermd wonen met begeleiding en toezicht aan personen met psychische of psychosociale problemen die zich niet op eigen kracht kunnen handhaven, zodanig dat :

  • de zelfredzaamheid en participatie stijgt;

  • het psychisch en psychosociaal functioneren bevordert;

  • het psychiatrisch ziektebeeld stabiliseert;

  • er veiligheid wordt ervaren in de tijdelijke woonomgeving;

  • gevaar voor de inwoner of anderen wordt afgewend;

  • verwaarlozing en maatschappelijke overlast wordt voorkomen;