We streven er naar dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig wonen en zo snel mogelijk weer zelfstandig wonen. Soms moeten inwoners echter noodzakelijkerwijs een beroep doen op opvang of een beschermde woonomgeving. In het kader van de Wmo 2015 bieden we - in samenwerking met onze regiogemeenten - daarom voorzieningen voor opvang slachtoffers huiselijk geweld (vervat onder ambitie 3.1.), maatschappelijke opvang en beschermd wonen (voor inwoners met psychische en/of psycho-sociale problematiek). We streven daarbij naar een situatie waarin inwoners niet langer dan nodig gebruik hoeven te maken van deze voorzieningen. Daarvoor is een transformatie van de aanpak nodig, welke wij de afgelopen jaren hebben ingezet en welke is bekrachtigd in de regionale veranderagenda maatschappelijk opvang en beschermd wonen 2016-2019.

Doelstellingen

Doel 3.3.1We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt en zich niet op eigen kracht kunnen handhaven in de samenleving Doel 3.3.2We bieden (tijdelijk) beschermd wonen met begeleiding en toezicht aan personen met psychische of psychosociale problemen die zich niet op eigen kracht kunnen handhaven