Het Zwolse aanbod is divers. Daarnaast is de kwaliteit hoogwaardig. Dit is bevestigd in het Cultuuronderzoek dat wij in 2012 hebben uitgevoerd. Aanwezigheid en aanbod van cultuur in de stad wordt gewaardeerd. Dit doen we vooral met ons fundament: het culturele aanbod van podia, musea, instellingen en voorzieningen die elke grote stad heeft. De gemeente zorgt voor een substantiële bijdrage aan het in stand houden hiervan. Dit fundament willen we behouden en versterken zoals vastgelegd in de Cultuurnota 2016-2020.

Inwoners en bezoekers hechten veel waarde aan de aanwezigheid van cultuurhistorisch erfgoed en musea in de stad. Aanbeveling uit het toeristisch imago-onderzoek van 2014 is dat “het belangrijk is dat Zwolle zichtbaarder wordt voor (potentiële) bezoekers”. Door het vergroten van de zichtbaarheid en levendigheid van cultuur kunnen we de kwaliteit die we hier hebben ook buiten onze stadsgrenzen tonen. In het bijzonder geldt dit voor het onderdeel cultuurhistorie. Grote culturele instellingen zijn mede-dragers van de identiteit van Zwolle. Door meer onderlinge samenwerking kunnen zij Zwolle nog beter op de kaart zetten. Specifiek bij het onderdeel cultuurhistorie zagen we een versnipperd aanbod met een geringe onderlinge samenwerking. Dit komt de zichtbaarheid van de Zwolse historie niet ten goede. Samen met onze partners willen we Zwollenaren en bezoekers ons erfgoed laten beleven. Zoals in de cultuurnota is aangegeven richten we ons op het Verhaal van Zwolle door intensieve samenwerking HCO/SMZ en anderen.

Criteria

We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand, zodanig dat:

  • het aanbod minimaal wordt gehandhaafd en waar mogelijk uitgebreid met name voor een cultureel divers publiek

  • het verhaal van Zwolle zichtbaar en herkenbaar weergegeven wordt

  • de zichtbaarheid en samenwerking van de creatieve sector wordt versterkt

  • Cultuureducatie conform zwols model een plek krijgt in het onderwijs, wijken en amateurkunst

  • We aan de basis-instellingen ruimte en vertrouwen bieden.