Programmering is een taak voor de instellingen zelf. Zij zetten daarbij in op een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod. Publiek wil verrast worden. Experimentele producties kunnen schuren, prikkelen en leiden tot discussie/ maatschappelijk debat. Op deze manier worden nieuwe doelgroepen bereikt. Dit geldt ook voor het deelnemen aan culturele activiteiten. Door differentiatie en variatie te stimuleren helpen we om het aanbod verrassend, prikkelend en stimulerend te krijgen. Of wel actief en uitnodigend (of zoals in de binnenstadsvisie verwoord: speels en plezier) ook voor jongeren en jonge makers.

Verbinding, ontmoeting en samenwerking komt tot stand door in het bijzonder in te zetten op cross overs, actieve cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Dit doen we oa. via het meester-gezel principe: vakkennis over te dragen van meester naar leerling. Leren van elkaar. Kennis en ervaring kunnen worden ingezet, waar anderen zich aan kunnen optrekken. Dit stimuleren we door een beroep te doen op de partners in de stad, zowel bekend als onbekend, om hun kennis en expertise te delen en samen te werken of onderdeel te laten zijn van hun primaire programma en daarmee jonge, startende makers te ondersteunen.
De creatieve sector mag omvangrijk worden genoemd; maar het betreft wel veel kleine bedrijven.Daardoor is de creatieve sector momenteel versnipperd. Meer samenhang kan leiden tot een versterking van deze sector, waardoor deze ook beter zichtbaar is in Zwolle.

We willen cultureel ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Dat stimuleren we via een omslag van het subsidiëren van organisaties naar meer investeren in zichtbare projecten en activiteiten, zoals uitvoeringen, exposities en evenementen. Natuurlijk houden we een basisinfrastructuur in stand blijft, maar daarbovenop wordt vrije ruimte gecreëerd. Wij dagen onze instellingen uit om de vrije ruimte te gebruiken voor cultureel ondernemerschap. Deze vrije ruimte is nodig om innovatie en kleinschaligheid te stimuleren.

Hiermee ontstaat flexibiliteit in organisaties, ruimte voor innovatie, experimenten en nieuwe verdienmodellen.

Criteria

We zorgen ervoor dat het Zwolse cultureel klimaat dynamisch is en blijvend innoveert, zodanig dat:

  • er een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod is (verrassend, prikkelend en stimulerend)

  • er meer verbinding, ontmoeting en samenwerking komt tussen culturele instellingen en bedrijfsleven, onderwijs en het fysiek en sociaal domein

  • er een klimaat ontstaat van samenwerking, innovatie en experiment

    • de basisinfrastructuur in stand blijft, en daarnaast vrije ruimte wordt gecreëerd

    • de vrije ruimte door onze instellingen wordt gebruikt voor extra activiteiten en programma's die passen binnen het profiel van Zwolle

    • huidige belemmeringen zoveel mogelijk worden weggenomen